Servicevoorwaarden

Voor het laatst bijgewerkt: 21.10.2022

Lees deze Servicevoorwaarden (de 'Voorwaarden') en ons Privacybeleid zorgvuldig door voordat u onze Diensten (zoals hieronder gedefinieerd) gebruikt. Deze Voorwaarden en ons Privacybeleid regelen de relatie tussen u en [INCLUDE NAME OF STUDIO] ('Studio', 'onze', 'wij' of 'ons') en zijn van toepassing op uw gebruik van onze Diensten. De term 'Diensten' omvat, zonder beperking, onze website [INCLUDE STUDIO WEBSTIE URL] (de 'Site'), mobiele toepassingen (elk een 'Game' en gezamenlijk 'Games'), en alle gerelateerde diensten en inhoud.

Ons Privacybeleid beschrijft hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, opslaan, gebruiken, delen en anderszins verwerken bij het leveren van onze Diensten aan u, evenals uw rechten en keuzes met betrekking tot uw informatie. Lees ons Privacybeleid zorgvuldig door.

Als u niet instemt met de hieronder uiteengezette Voorwaarden, of als u niet wilt dat wij uw informatie verzamelen, opslaan, gebruiken of delen op de manieren zoals beschreven in ons Privacybeleid, moet u geen gebruik maken van onze Diensten.

Wees u ervan bewust dat u, naast andere technologische voorzieningen, compatibele hardware, software (laatste versie aanbevolen en soms vereist) en internettoegang (hiervoor kunnen kosten van toepassing zijn) nodig hebt om onze Diensten te gebruiken. De prestaties van onze Diensten kunnen worden beïnvloed door deze of verwante factoren, waarover wij geen controle hebben.

1. Akkoord met de voorwaarden

Door onze Diensten te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Zoals hierboven uiteengezet, moet u de Diensten niet gebruiken als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden of ons Privacybeleid.

RUBRIEK 18 VAN DEZE SERVICEVOORWAARDEN BEVAT EEN INFORMELE GESCHILLENBESLECHTINGSPROCEDURE, EEN BINDENDE OVEREENKOMST TOT ARBITRAGE EN EEN VERKLARING VAN AFSTAND VAN GECONSOLIDEERDE, COLLECTIEVE EN REPRESENTATIEVE ACTIES, DIE AFZIEN VAN UW RECHT OP EEN RECHTSZAAK OF EEN PROCES VOOR EEN RECHTER OF JURY.

2. Wijzigingen in Voorwaarden of Diensten

Wij kunnen de Voorwaarden te allen tijde naar eigen goeddunken wijzigen. Als we dat doen, laten we u dat weten door de gewijzigde Voorwaarden op de Site te plaatsen of via andere mededelingen via de Diensten. Het is belangrijk dat u de Voorwaarden zorgvuldig doorneemt wanneer wij ze wijzigen, want als u de Diensten blijft gebruiken nadat wij gewijzigde Voorwaarden op de Site of via de Diensten hebben geplaatst, geeft u aan dat u akkoord gaat met de gewijzigde Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden, moet u de Site en de Diensten niet langer gebruiken.

Omdat onze Diensten in de loop der tijd evolueren, kunnen wij de Diensten of een deel ervan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving naar eigen goeddunken bijwerken, wijzigen of stopzetten. Van tijd tot tijd kunnen wij u verplichten uw software of hardware te updaten om gebruik te kunnen blijven maken van onze Diensten. Wij kunnen deze updates ook op afstand uitvoeren zonder u daarvan op de hoogte te stellen.

Wij behouden ons het recht voor het aanbieden en/of ondersteunen van de Diensten of een bepaalde Game of deel van de Diensten op enig moment tijdelijk of permanent stop te zetten, op welk moment uw recht om de Diensten of een deel ervan te gebruiken automatisch wordt beëindigd of opgeschort. Als dat gebeurt, zijn wij niet verplicht om u terugbetalingen, voordelen of andere compensatie te bieden in verband met beëindigde elementen van de Diensten of voor Virtuele items (zoals hieronder gedefinieerd) die eerder zijn verdiend of gekocht, tenzij de toepasselijke wetgeving anders bepaalt.

WIJ KUNNEN, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN, ACCOUNTS OF TOEGANG TOT DE DIENSTEN OF EEN DEEL DAARVAN BEPERKEN, OPSCHORTEN, BEËINDIGEN, WIJZIGEN OF VERWIJDEREN; DE TOEGANG TOT ONZE GAMES EN SITES EN HUN INHOUD, DIENSTEN EN HULPMIDDELEN VERBIEDEN; OF GEHOSTE INHOUD VERTRAGEN OF VERWIJDEREN, EN WIJ ZIJN NIET VERPLICHT U TE COMPENSEREN VOOR ENIG VERLIES OF RESULTAAT.

3. Beperkte licentie; wie mag de diensten gebruiken

3.1 Verlening van beperkte licentie. Onder voorbehoud van uw instemming met en voortdurende naleving van deze Voorwaarden, verlenen wij u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, herroepbare beperkte licentie voor toegang tot en gebruik van de Diensten voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële en amusementsdoeleinden. U stemt ermee in de Diensten niet voor andere doeleinden te gebruiken en stemt er verder mee in dat wij niet aansprakelijk zijn voor schade of verlies als gevolg van ongeoorloofd gebruik.

3.2 Geschiktheid - U mag de Diensten alleen gebruiken als u 16 jaar of ouder bent en niet door de toepasselijke wetgeving wordt uitgesloten van het gebruik van de Diensten.

Indien u jonger bent dan 18 jaar, of jonger dan de leeftijd van meerderjarigheid waar u woont, verklaart u dat uw wettelijke voogd deze Voorwaarden heeft gelezen en ermee heeft ingestemd.

U mag onze Diensten niet gebruiken als u geen producten, inclusief diensten of software, uit de Verenigde Staten mag ontvangen, bijvoorbeeld als u zich in een land bevindt dat door de Verenigde Staten onder embargo is geplaatst of als u op de lijst van Specially Designated Nationals van het Amerikaanse Ministerie van Financiën staat.

3.3 Registratie en uw informatie - Het is belangrijk dat u ons voorziet van nauwkeurige, volledige en actuele informatie voor uw account en u gaat ermee akkoord dergelijke informatie bij te werken, indien nodig, om deze nauwkeurig, volledig en actueel te houden. Als u dit niet doet, kan het voorkomen dat wij uw account naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving aan u moeten opschorten of beëindigen. U gaat ermee akkoord dat u het wachtwoord van uw account aan niemand bekend zult maken, en u zult ons onmiddellijk op de hoogte stellen van elk onbevoegd gebruik van uw account. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder uw account plaatsvinden, of u er nu van op de hoogte bent of niet.

4. Intellectuele eigendomsrechten

Met uitzondering van de hierboven verleende beperkte licentie behouden wij en onze licentiegevers alle rechten, aanspraken en belangen in en op de Diensten, waaronder de technologie en software die worden gebruikt om de Diensten te leveren. De Diensten worden beschermd door auteursrechten, handelsmerken, handelsimago, andere wereldwijde intellectuele eigendomsrechten en andere toepasselijke wetten, regels en voorschriften. Deze Voorwaarden verlenen u of een andere partij geen enkel recht, titel of belang in de Diensten of enige inhoud in de Diensten.

Bovendien stemt u ermee in de Diensten niet te wijzigen, ervan afgeleide werken te maken, te decompileren of anderszins te proberen broncode uit de Diensten te extraheren.

Als u deze Voorwaarden, of een van onze andere voorwaarden die op u van toepassing zijn, schendt, kunnen wij actie tegen u ondernemen, met inbegrip van, onder andere, het beëindigen van uw account naar eigen goeddunken, en zonder kennisgeving aan u. Bovendien kunt u de wet overtreden, onder meer door onze intellectuele eigendomsrechten te schenden. Wij en onze licentiegevers kunnen onze intellectuele eigendomsrechten ook uitdrukkelijk beschermen in geval van uw schending van deze Voorwaarden, onder meer door een gerechtelijk bevel tegen u in te stellen. ELKE POGING VAN U OM DE DIENSTEN TE VERSTOREN OF TE BELEMMEREN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, HET ONDERMIJNEN OF MANIPULEREN VAN DE LEGITIEME WERKING VAN EEN GAME, SCHENDT DEZE OVEREENKOMST EN KAN EEN OVERTREDING VAN STRAFRECHTELIJKE OF CIVIELE WETTEN ZIJN.

Indien u ons suggesties voor verbetering of feedback met betrekking tot de Diensten verstrekt, of indien u ervoor kiest om deel te nemen aan Studio-enquêtes, projecten voor gebruikersonderzoek of aanverwante activiteiten, stemt u ermee in dat wij een eeuwigdurende, overdraagbare, sublicentieerbare, royaltyvrije, onherroepelijke, wereldwijde licentie krijgen om uw suggesties en feedback of de resultaten van Studio-enquêtes, projecten voor gebruikersonderzoek of aanverwante activiteiten te gebruiken, inclusief het opnemen van uw suggesties, feedback of resultaten in de Diensten, zonder enige verplichting om u daarvoor te compenseren. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving doet u afstand van alle morele rechten die u mogelijk hebt in verband met uw suggesties en feedback en/of de resultaten van eventuele Studio-enquêtes, projecten voor gebruikersonderzoek of aanverwante activiteiten.

5. Privacybeleid

Raadpleeg ons Privacybeleid dat beschikbaar is op https://belka-games.com/nl/privacy voor informatie over hoe wij informatie over u, uw computer en/of uw mobiele apparaat verzamelen, opslaan, gebruiken, delen en anderszins verwerken. Wanneer u onze Diensten gebruikt, erkent u dat het Privacybeleid van toepassing is. Als u niet wilt dat wij uw informatie verzamelen, opslaan, gebruiken of delen op de manieren zoals beschreven in ons Privacybeleid, moet u geen gebruik maken van onze Diensten.

6. Gebruikersinhoud en toezicht op het gebruik van diensten

Wij kunnen u of andere gebruikers toestaan om materialen, gegevens, informatie, communicatie, afbeeldingen en geluiden in te dienen, te uploaden, te publiceren, te verzenden of anderszins aan ons beschikbaar te stellen met behulp van de Diensten ('Gebruikersinhoud'). Alle Gebruikersinhoud die u plaatst, publiceert of verzendt, wordt beschouwd als niet aan eigendomsrechten gebonden en niet-vertrouwelijk. U behoudt al uw eigendomsrechten op uw Gebruikersinhoud, maar u geeft ons een eeuwigdurend, onherroepelijk, overdraagbaar, sublicentieerbaar, volledig betaald, royaltyvrij, niet-exclusief, wereldwijd recht en licentie om uw Gebruikersinhoud te gebruiken, te kopiëren, te reproduceren, vast te leggen, aan te passen, te wijzigen, er afgeleide werken van te maken, te vervaardigen, te commercialiseren, te publiceren, te distribueren, te verkopen, in licentie te geven, in sublicentie te geven, over te dragen, te leasen, door te sturen, publiekelijk te tonen, publiekelijk uit te voeren, er elektronische toegang toe te verlenen, uit te zenden, aan het publiek mede te delen via telecommunicatie, weer te geven, uit te voeren, in te voeren in computergeheugens, en uw Gebruikersinhoud, alsmede alle gewijzigde en afgeleide werken daarvan, op enigerlei wijze te gebruiken en te beoefenen in verband met de Diensten, met inbegrip van marketing en promotie van de Diensten, zonder kennisgeving aan of toestemming van u, en zonder vergoeding aan u of enige andere persoon of entiteit. Verder verleent u Studio het onvoorwaardelijke, onherroepelijke recht om uw naam, gelijkenis en alle andere informatie of materiaal dat aan Studio is verstrekt of verzonden in verband met Gebruikersinhoud te gebruiken en te exploiteren, zonder enige verplichting van ons of vergoeding aan u. Behalve waar wettelijk verboden, doet u afstand van alle rechten op naamsvermelding en/of eventuele morele rechten die u hebt op uw Gebruikersinhoud.

Indien u Gebruikersinhoud plaatst, publiceert, verzendt of uploadt naar onze Diensten, verklaart, garandeert en bevestigt u dat deze zal zijn:

 1. nauwkeurig;
 2. niet vertrouwelijk of eigendomsrechtelijk;
 3. niet in strijd met de wet;
 4. niet in strijd met contractuele beperkingen of rechten van andere partijen, en dat u toestemming hebt om de Gebruikersinhoud te gebruiken van elke andere partij wiens persoonlijke of andere informatie of intellectuele eigendom in de Gebruikersinhoud kan zijn vervat;
 5. niet onrechtmatig, lasterlijk, smadelijk, obsceen, bedreigend, intimiderend, beledigend, gewelddadig, haatdragend, racistisch of anderszins verwerpelijk of ongepast; en
 6. vrij van virussen, adware, spyware, wormen of andere kwaadaardige code.

Als gebruiker bent u persoonlijk en als enige verantwoordelijk voor alle informatie die door u in verband met onze Diensten wordt geplaatst en/of verzonden, overgedragen of verstrekt aan anderen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Gebruikersinhoud die wordt geplaatst in forums, blogs en chatfuncties voor spelers.

Wij zijn niet verplicht de Diensten te controleren op ongepaste of illegale gebruikersinhoud of het gedrag van andere spelers en wij nemen geen verantwoordelijkheid voor dergelijk gedrag. Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor informatie of materialen die door andere spelers worden verstrekt, en wij keuren Gebruikersinhoud niet goed. Door onze Diensten te gebruiken, begrijpt u dat u kunt worden blootgesteld aan gedrag dat u beledigend of anderszins verwerpelijk zou kunnen vinden. Wij onderschrijven geen Gebruikersinhoud die op de Diensten is geplaatst, noch garanderen wij de waarheidsgetrouwheid of nauwkeurigheid ervan. Als iemand echter deze Voorwaarden (inclusief de hieronder uiteengezette Gedragscode) schendt of misbruik maakt van de Diensten, laat het ons dan weten via de links in de Diensten of door contact op te nemen met de Klantenservice.

Hoewel wij niet verplicht zijn de Diensten te controleren, hebben wij, naar eigen goeddunken, het recht om uw interacties met de Diensten of uw communicatie met ons of andere spelers te controleren, op te nemen of op te slaan wanneer u de Diensten gebruikt. Raadpleeg ons Privacybeleid voor meer informatie.

Ook kunnen wij, naar eigen goeddunken, Gebruikersinhoud of andere materialen die wij naar eigen goeddunken beledigend of anderszins verwerpelijk achten, bewerken, weigeren te plaatsen of verwijderen. Indien wij vaststellen dat uw communicatie of Gebruikersinhoud deze Voorwaarden schendt, hebben wij het recht, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving aan u, uw mogelijkheid om Gebruikersinhoud te plaatsen of met andere spelers te communiceren uit te schakelen, of wij kunnen uw toegang tot de Diensten volledig beëindigen, naast andere rechtsmiddelen die ons ter beschikking staan.

7. Gedragscode en onze handhavingsrechten

7.1 Gedragscode.

Wanneer u een Dienst opent of gebruikt, stemt u ermee in:

 1. De Diensten niet te gebruiken, opzettelijk of onopzettelijk, in strijd met of inbreuk makend op enige toepasselijke wet- of regelgeving, of op een manier die ons in strijd met of inbreuk makend op enige toepasselijke wet- of regelgeving kan brengen, of op een manier die de schending van enige toepasselijke wet- of regelgeving bevordert of daarmee in strijd is.
 2. Geen handelingen te verrichten die wij naar eigen goeddunken in strijd achten te zijn met de geest of de bedoeling van de Diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot het omzeilen of manipuleren van deze Voorwaarden, spelregels, spelmechanismen of andere regels of beleid.
 3. Zich te houden aan alle voorwaarden en bepalingen van enige externe platformaanbieder via welke u toegang krijgt tot en/of gebruik maakt van de Diensten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle voorwaarden die van toepassing zijn op enige betaling die u doet via een Platform
 4. Het gebruik van een Dienst door een andere speler niet te hinderen of te verstoren. Dit omvat het verstoren van het normale spelverloop of de spelmechanismen, chat of dialoog binnen een Dienst door bijvoorbeeld vulgaire of intimiderende taal te gebruiken, beledigend te zijn, buitensporig te schreeuwen (all caps), te spammen, te overspoelen of herhaaldelijk op de Enter-toets te drukken.
 5. Niemand lastig te vallen, te bedreigen, te pesten of in verlegenheid te brengen, niet te spammen of iets anders te doen dat beledigend of aanstootgevend kan zijn voor een andere speler of voor onze medewerkers (inclusief Klantenservice), zoals herhaaldelijk ongewenste berichten sturen, godslastering gebruiken, bedreigingen uiten, of discriminerende uitspraken doen over ras, seksuele geaardheid, religie, afkomst, enz. Haatzaaien in welke vorm dan ook wordt niet getolereerd, evenmin als bedreigingen aan het adres van andere spelers of onze medewerkers (inclusief Klantenservice).
 6. Geen Gebruikerscontent bij te dragen of activiteiten of groepen te organiseren of daaraan deel te nemen die ongepast, grof, intimiderend, godslasterlijk, bedreigend, hatelijk, beledigend, vulgair, obsceen, seksueel expliciet, lasterlijk, inbreuk makend, inbreuk makend op andermans privacy of anderszins verwerpelijk zijn.
 7. Geen Gebruikersinhoud of inhoud te publiceren, te plaatsen, te uploaden of te verspreiden die illegaal is of waarvoor u geen toestemming hebt om deze te verspreiden.
 8. Geen inhoud, zoals een onderwerp, naam, schermnaam, avatar, persona of ander materiaal of informatie te publiceren, te plaatsen, te uploaden of te verspreiden die als ongepast, grof, hatelijk, intimiderend, godslasterlijk, bedreigend, hatelijk, obsceen, seksueel expliciet, inbreuk makend, privacyschendend, vulgair, beledigend, onfatsoenlijk of onwettig kan worden beschouwd.
 9. Geen berichten of andere Gebruikersinhoud te plaatsen voor andere doeleinden dan persoonlijke communicatie. Tot verboden berichten behoren reclame, spam, kettingbrieven, piramidespelen en andere soorten verzoeken of commerciële activiteiten.
 10. Zich niet voor te doen als een andere persoon of valselijk te suggereren dat u een werknemer of vertegenwoordiger van Studio bent.
 11. Geen oneigenlijk te gebruik maken van in-game support of klachtenknoppen of oneigenlijke meldingen doen bij de medewerkers van Studio.
 12. Niet te proberen een wachtwoord, accountinformatie of andere privé-informatie van iemand anders op de Diensten of van onze medewerkers te verkrijgen of te phishen.
 13. Geen betalingsmethoden te gebruiken voor toegang tot of aankoop van Diensten voor frauduleuze doeleinden, zonder toestemming van de bevoegde eigenaar, of anderszins in verband met een misdrijf of andere onwettige activiteit.
 14. Geen robot, spider, malware of ander geautomatiseerd apparaat of proces te gebruiken om voor enig doel toegang te verkrijgen tot deze website of enig materiaal op deze website te kopiëren.
 15. Geen ongeautoriseerde softwareprogramma's of hulpmiddelen te gebruiken of te verspreiden, zoals 'auto'-softwareprogramma's, 'macro'-softwareprogramma's, 'cheat utility'-softwareprogramma's, of soortgelijke toepassingen, exploits, cheats, of andere software of hulpmiddelen voor het hacken, wijzigen of valsspelen van games.
 16. Geen bestanden of andere onderdelen van de Diensten te wijzigen waarvoor Studio u niet specifiek toestemming geeft.
 17. Geen gebruik te maken van exploits, cheats, ongedocumenteerde functies, ontwerpfouten of problemen in een Dienst.
 18. Geen nagemaakte software of inhoud te gebruiken of te verspreiden, met inbegrip van virtuele goederen of virtuele items (zoals hieronder gedefinieerd).
 19. Niet te proberen een Dienst te gebruiken op of via een dienst die niet door Studio wordt gecontroleerd of goedgekeurd.
 20. Uw Studio-account, persoonlijke toegang tot de Diensten, inclusief Virtuele items (zoals hieronder gedefinieerd) en andere rechten niet te verkopen, te kopen, te verhandelen of anderszins over te dragen of aan te bieden deze over te dragen, hetzij binnen een Dienst of op een website van derden, of in verband met een transactie buiten een game, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door Studio.
 21. Geen gebruik te maken van een Dienst in een land waar het ons verboden is dergelijke diensten aan te bieden krachtens toepasselijke wetgeving met betrekking tot exportcontrole of soortgelijke wetten of voorschriften.
 22. Niet uw volledige naam als gebruikersnaam of persona te gebruiken voor een game, geen gebruikersnaam of persona te gebruiken die door iemand anders wordt gebruikt, en geen gebruikersnaam of persona te gebruiken die als vulgair, beledigend of anderszins verwerpelijk kan worden beschouwd, of inbreuk maakt op de rechten van iemand anders (waaronder het recht op privacy).
 23. Geen andere activiteiten te ontplooien die de vreedzame, eerlijke en respectvolle spelomgeving van een Dienst verstoren.
 24. Informatie over gebruikers die openbaar beschikbaar is in een Dienst (bijv. op een leaderboard) niet te gebruiken voor enig doel dat geen verband houdt met de Dienst, met inbegrip van pogingen om dergelijke gebruikers in de echte wereld te identificeren.
 25. Geen enkele Dienst of server of netwerk dat wordt gebruikt om een Dienst te ondersteunen of te leveren, te beïnvloeden of te verstoren, inclusief het hacken of kraken van een Dienst.
 26. Geen software of programma's te gebruiken die een Dienst of een computer of eigendom van anderen beschadigen, beïnvloeden of verstoren, zoals DdoS-aanvallen, spammen, hacken of het uploaden van computervirussen, wormen, Trojaanse paarden, cancelbots, spyware, beschadigde bestanden en tijdbommen.
 27. Geen van de hierboven beschreven verboden activiteiten te stimuleren, aan te moedigen, er deel aan te nemen of deze te vergemakkelijken.

7.2 Niet-naleving - Niet-naleving van deze Gedragscode kan leiden tot opschorting van uw account en toegang tot de Diensten, en/of het onderwerpen aan een van de sancties die in deze Voorwaarden worden genoemd of beschikbaar zijn onder toepasselijke wetgeving.

8. Uw interacties met andere gebruikers

U bent zelf verantwoordelijk voor uw interacties met andere spelers. Als u een probleem heeft met een andere speler, zijn wij niet verplicht ons ermee te bemoeien; wij kunnen echter wel besluiten dat te doen. Indien door ons verzocht, zult u volledig meewerken aan elk onderzoek door ons onder andere, maar niet alleen, toegang te verlenen tot elk deel van uw account dat relevant kan zijn voor het onderzoek.

In geval van een geschil met een andere speler vrijwaart u ons (en onze werknemers, functionarissen, directeuren, agenten, moedermaatschappijen, affiliates en joint ventures) van verantwoordelijkheid, claims, eisen en/of schade (indirect, werkelijk of gevolgschade) van elke soort en aard, bekend of onbekend, als gevolg van dat geschil of in verband met dat geschil, tenzij anders wordt bepaald door toepasselijke wetgeving. Dit omvat ook schade door verlies van winst, goodwill, gebruik of gegevens.

Als u zich in Californië bevindt, doet u afstand van California Civil Code §1542, waarin wordt aangegeven: 'Een algemene vrijwaring geldt niet voor claims waarvan de crediteur of de vrijwarende partij niet weet of verwacht dat deze in zijn of haar voordeel zullen uitvallen op het moment van uitvoering van de vrijwaring, en welke als deze bij hem of haar bekend zouden zijn, invloed zouden hebben gehad op zijn of haar schikking met de debiteur.' Als u buiten Californië woont, ziet u af van enige andere gelijksoortige statuten, of andere gelijksoortige wetten of regels in uw rechtsgebied.

9. DMCA/Copyright-beleid

Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen en vragen u hetzelfde te doen. Wij reageren op kennisgevingen van vermeende inbreuk op het auteursrecht die voldoen aan de Amerikaanse Digital Millennium Copyright Act ('DMCA'), de richtlijn inzake elektronische handel en aanverwante wetgeving in de EU, en soortgelijke of equivalente andere lokale wetten die van toepassing kunnen zijn. Ga voor meer informatie naar de pagina Copyright op onze Site om onze richtlijnen voor kennisgeving te bekijken. Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang van een speler tot de diensten te beëindigen indien wij vaststellen dat de speler een 'recidivist' is.

10. Betalingsvoorwaarden

10.1 In-game aankopen en Virtuele items.

Wij leveren een dienst in de vorm van toegang tot games, virtuele in-game items of valuta, waaronder virtuele munten, geld, tokens of punten (gezamenlijk 'Virtuele items'), en onze andere Diensten. In de Diensten kunt u 'echt' geld gebruiken om een beperkte, persoonlijke, niet-overdraagbare en herroepbare licentie en recht te verkrijgen om Virtuele items en/of andere goederen of diensten te gebruiken, uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële en amusementsdoeleinden. Zoals hieronder beschreven, bent u geen eigenaar van Virtuele items die u via onze Diensten hebt verkregen, ongeacht of u deze Virtuele items hebt 'verdiend' of 'gekocht'. Uw account en alle gerelateerde Virtuele items zijn ons eigendom en Virtuele items hebben geen waarde in de 'echte wereld'.

Wanneer u Virtuele items in onze games koopt op externe platforms, zoals Facebook, Apple of Google, zijn wij geen partij bij de transactie en is uw aankoop onderworpen aan de betalingsvoorwaarden van het externe platform. Lees de servicevoorwaarden van het platform zorgvuldig door voor aanvullende informatie.

Voor Virtuele items vertegenwoordigt uw bestelling een aanbod aan ons om een beperkte licentie en recht te verkrijgen om het/de betreffende Virtuele item(s) te gebruiken, dat door ons zal worden aanvaard wanneer wij de betaling aanvaarden. Op dat moment begint de beperkte licentie.

Voor bestellingen om een beperkte licentie en recht op gebruik van Virtuele items te verkrijgen, door te klikken op de aankoop/bestelling knop op het aankoopvenster of de pagina:

 1. Stemt u ermee in dat wij u de Virtuele items zullen leveren zodra wij uw bestelling hebben aanvaard; en
 2. Erkent u, als u in de Europese Unie (de 'EU') woont, dat u daarom niet langer het recht hebt om te annuleren krachtens de EU-richtlijn betreffende consumentenrechten (zoals geïmplementeerd door wetten van het land waar u zich bevindt) zodra wij het Virtuele item beginnen te leveren.


U begrijpt dat u weliswaar Virtuele items kunt 'verdienen', 'kopen' of 'aanschaffen' in onze Diensten, maar dat u de Virtuele items niet wettelijk 'bezit' en dat de bedragen van een Virtueel item niet verwijzen naar 'echt' geld of een tegoed in echte wereldvaluta. De bedragen van Virtuele items of 'virtuele valuta' in uw account hebben geen waarde buiten de game (bijv. in de echte wereld) en vormen in plaats daarvan slechts een meting van de omvang van uw beperkte licentie. Wij kunnen Virtuele items te allen tijde en naar eigen goeddunken wijzigen of verwijderen, met of zonder kennisgeving.

Het is u niet toegestaan om Virtuele items buiten de Diensten (bijvoorbeeld in de 'echte wereld') over te dragen, bijvoorbeeld door ze te verkopen, te schenken of te verhandelen. We zullen dergelijke overdracht niet als legitiem erkennen. Bovendien mag u geen sublicenties verlenen, Virtuele items verhandelen, verkopen of proberen te verkopen voor 'echt' geld, of Virtuele items ruilen voor waarde van welke aard dan ook buiten een game. Een dergelijke overdracht of poging tot overdracht is verboden en nietig, en wij kunnen uw Account op grond daarvan beëindigen, naast de uitoefening van andere rechtsmiddelen waarover wij krachtens deze Voorwaarden of de toepasselijke wetgeving beschikken.

ALLE VERKOPEN ZIJN DEFINITIEF: U ERKENT DAT WIJ OM GEEN ENKELE REDEN VERPLICHT ZIJN TOT TERUGBETALING EN DAT U GEEN GELD OF ANDERE COMPENSATIE ONTVANGT VOOR ONGEBRUIKTE VIRTUELE ITEMS WANNEER EEN ACCOUNT WORDT GESLOTEN, ONGEACHT OF DEZE SLUITING VRIJWILLIG OF ONVRIJWILLIG WAS, EN ONGEACHT OF U EEN BETALING HEBT VERRICHT VIA ONZE SITE OF DIENSTEN OF EEN ANDER PLATFORM ZOALS APPLE, GOOGLE, FACEBOOK OF ANDERE SITES OF PLATFORMS WAAROP WIJ ONZE DIENSTEN AANBIEDEN.

AANKOPEN OM EEN BEPERKTE LICENTIE EN HET RECHT OM VIRTUELE ITEMS TE GEBRUIKEN TE VERWERVEN, WORDEN NIET TERUGBETAALD VOOR ZOVER DE WET DAT TOESTAAT.

Extra betalingsvoorwaarden:

U gaat ermee akkoord alle kosten en toepasselijke belastingen te betalen die door u of door iemand die een op uw naam geregistreerd account gebruikt, worden gemaakt. Wij kunnen de prijzen voor de Virtuele items die wij via de Diensten aan u in licentie geven te allen tijde herzien.

10.2 Abonnementen

Sommige van onze games kunnen op abonnementen gebaseerde diensten aanbieden. Als u een abonnement koopt (of als u een gratis proefabonnement activeert dat gedurende een bepaalde periode gratis wordt aangeboden en automatisch wordt omgezet in een betaald abonnement als het niet wordt opgezegd voor het verstrijken van de proefperiode), verzoekt u door op de aankoopknop te klikken dat wij onmiddellijk beginnen met het leveren van de abonnementsdiensten en gaat u een periodiek abonnementscontract met ons aan. U geeft ook toestemming om u op terugkerende basis een periodiek abonnementsgeld in rekening te brengen tegen het op het moment van aankoop vermelde tarief. Als u een abonnement aanschaft, brengen wij automatisch op terugkerende basis de betalingsmethode in rekening die aan uw account is gekoppeld. Indien u bovendien een gratis proefabonnement activeert dat gedurende een bepaalde periode wordt aangeboden en het proefabonnement niet vóór het verstrijken van die periode opzegt, wordt het proefabonnement automatisch omgezet in een betaald abonnement en worden de kosten hiervoor op terugkerende basis in rekening gebracht bij de betalingsmethode die aan uw account is gekoppeld. Voor abonnementsdiensten die zijn aangeschaft in een Studio Game die wordt gespeeld op een platform zoals Apple of Google, brengt het betreffende platform de abonnementskosten in rekening en zijn de betalingsvoorwaarden van het platform van toepassing. Lees de betalingsvoorwaarden van het betreffende platform zorgvuldig door voor aanvullende informatie.

Abonnementskosten worden toegepast op het betaalmiddel of de betaalmethode die u bij aanvang van uw abonnement opgeeft (of op een ander betaalmiddel of een andere methode als u uw accountgegevens wijzigt). Houd er rekening mee dat prijzen en kosten, met inbegrip van de kosten in verband met abonnementen of de prijzen voor Virtuele items, te allen tijde en naar eigen goeddunken kunnen worden gewijzigd. Als wij een wijziging doorvoeren in de periodieke abonnementsprijs in Amerikaanse dollar, zullen wij u dat vooraf laten weten.

Uw abonnement wordt elke abonnementsperiode automatisch verlengd, tenzij en totdat u uw abonnement beëindigt, of wij het beëindigen. U moet uw abonnement opzeggen voordat het elke factureringsperiode wordt verlengd (of uw proefabonnement voordat de proefperiode afloopt), anders worden de abonnementskosten voor de volgende periode automatisch in rekening gebracht via de door u gekozen betalingsmethode. U bent als enige verantwoordelijk voor de tijdige betaling van alle vergoedingen en kosten en voor de juistheid van de betalingsinformatie in verband met uw account. Als uw betaling om welke reden dan ook niet wordt verwerkt, kan uw abonnement automatisch worden geannuleerd.

Voor abonnementen die zijn gekocht via een platform zoals Apple of Google (of voor proefabonnementen die automatisch worden omgezet in een betaald abonnement van indien niet geannuleerd vóór het verstrijken van de proefperiode), kunt u op elk moment direct via het platform opzeggen, als volgt: u kunt uw abonnement op elk moment beheren en opzeggen in uw 'Accountinstellingen' van uw apparaat. Raadpleeg voor iOS-abonnementen de ondersteuningspagina van Apple die hier beschikbaar is. Raadpleeg voor Google Play-abonnementen de ondersteuningspagina van Google Play die hier beschikbaar is.

BEHALVE WAAR VEREIST DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WORDEN ABONNEMENTSBETALINGEN NIET TERUGBETAALD EN ZULLEN ER GEEN TERUGBETALINGEN OF CREDITERINGEN PLAATSVINDEN VOOR GEDEELTELIJK GEBRUIKTE ABONNEMENTSPERIODEN.

11. Links naar websites van derden, bronnen of reclame

Onze Diensten kunnen advertenties van ons bedrijf of andere bedrijven bevatten. In ons Privacybeleid leggen we uit welke informatie wij delen met adverteerders. Lees het zorgvuldig.

Soms bieden wij in onze games of op de Diensten links aan naar websites of bronnen van externe bedrijven. Wij bieden deze links slechts aan voor uw gemak en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, producten of diensten die op of via deze websites of bronnen beschikbaar zijn of links die op dergelijke websites worden weergegeven. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige claim met betrekking tot inhoud, goederen en/of diensten van derden, en u erkent als enige verantwoordelijk te zijn voor, en alle risico's te aanvaarden die voortvloeien uit, uw gebruik van websites of bronnen van derden.

Houd er ook rekening mee dat wij geen controle hebben over externe websites of bronnen waarnaar gelinkt wordt en dat deze gegevens kunnen verzamelen of u kunnen vragen hen persoonlijke of andere informatie te verstrekken, of dat zij automatisch informatie van u kunnen verzamelen. Wanneer u deze externe sites en diensten gebruikt, kan het externe bedrijf u (al dan niet) om toestemming vragen voor toegang tot uw informatie en inhoud. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, zakelijke praktijken of het privacybeleid van deze andere bedrijven, of voor de manier waarop zij de informatie die zij van u krijgen, verzamelen, gebruiken of delen.

12. Beëindiging

Wij hebben het recht om uw toegang tot, en gebruik van, de Diensten te beëindigen, naar eigen goeddunken, op elk moment en zonder kennisgeving aan u. Bij beëindiging, stopzetting of annulering van Diensten of uw account, blijven alle bepalingen van deze Voorwaarden die door hun aard zouden moeten blijven bestaan, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, bepalingen inzake eigendom, afwijzing van garantie, beperking van aansprakelijkheid en bepalingen inzake geschillenbeslechting, van kracht.

13. Schadeloosstelling

Indien u de wet overtreedt of deze Voorwaarden schendt, en uw overtreding of schending resulteert in verlies, schade, een vordering of aansprakelijkheid tegen ons, gaat u ermee akkoord ons te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen voor (wat betekent dat u ermee instemt ons te vergoeden voor) dat verlies, die schade, die vordering of die aansprakelijkheid, met inbegrip van onze juridische kosten en uitgaven. Wij kunnen, op uw kosten, de exclusieve controle uitoefenen over de verdediging van elke juridische actie die onderworpen is aan schadeloosstelling door u. U gaat ermee akkoord mee te werken aan onze verdediging bij deze acties. Wij zullen redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van elke claim waarvoor u verplicht bent ons te vrijwaren.

14. Garantieverklaringen

Wij beloven of garanderen niet dat de Diensten of de inhoud daarvan altijd beschikbaar, ononderbroken of vrij van fouten zullen zijn. Zoals hierboven uiteengezet, kunnen de prestaties van onze Diensten worden beïnvloed door uw hardware, software en/of internettoegang, factoren waarover wij geen controle hebben. Bovendien kunnen wij om zakelijke en operationele redenen de beschikbaarheid van onze Diensten of een deel daarvan opschorten, intrekken of beperken.

HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN GEBEURT OP UW EIGEN RISICO. DE DIENSTEN EN INHOUD WORDEN GELEVERD OP 'AS IS' BASIS, ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE. VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER TOEPASSELIJKE CLAIM, GEVEN WIJ GEEN GARANTIES, CONDITIES OF ANDERE VOORWAARDEN VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, OVER DE DIENSTEN. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, WIJZEN WIJ UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN EIGENDOMSRECHT OF IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, STIL GENOT, NIET-INBREUK OF BESCHIKBAARHEID, EN ALLE GARANTIES DIE VOORTVLOEIEN UIT DE GANG VAN ZAKEN OF GEBRUIK VAN HANDEL AF. WIJ GARANDEREN NIET DAT DE DIENSTEN AAN UW VEREISTEN ZULLEN VOLDOEN OF BESCHIKBAAR ZULLEN ZIJN OP EEN ONONDERBROKEN, VEILIGE OF FOUTLOZE BASIS. WIJ GEVEN GEEN GARANTIE MET BETREKKING TOT DE KWALITEIT, NAUWKEURIGHEID, TIJDIGHEID, WAARACHTIGHEID, VOLLEDIGHEID OF BETROUWBAARHEID VAN DE INHOUD VAN DE DIENSTEN.

Als uw staat of land deze disclaimers niet toestaat, zijn ze niet op u van toepassing. Indien uw staat of land een bepaalde periode vereist waarvoor een garantie geldt, zal deze periode ofwel de kortste van dertig (30) dagen zijn vanaf uw eerste gebruik van de Diensten ofwel de kortste periode die wettelijk vereist is.

15. Beperking van aansprakelijkheid

U ERKENT DAT NOCH WIJ, NOCH ENIGE ANDERE PARTIJ DIE BETROKKEN IS BIJ HET CREËREN, PRODUCEREN OF LEVEREN VAN DE DIENSTEN (INCLUSIEF ONZE MOEDERMAATSCHAPPIJEN) AANSPRAKELIJK ZIJN:

 1. VOOR ENIG PERSOONLIJK LETSEL OF INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE, EXEMPLARISCHE OF GEVOLGSCHADE, INCLUSIEF WINSTDERVING, VERLIES VAN GEGEVENS OF GOODWILL, ONDERBREKING VAN DE DIENST, COMPUTERSCHADE, SYSTEEMSTORING OF DE KOSTEN VAN VERVANGENDE DIENSTEN, OP WELKE WIJZE DAN OOK VOORTVLOEIEND UIT DEZE VOORWAARDEN OF HET GEBRUIK VAN, OF DE ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN, DE DIENSTEN OF INHOUD, EN ONGEACHT OF DIT IS GEBASEERD OP GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID OF ENIGE ANDERE WETTELIJKE THEORIE, EN ONGEACHT OF WIJ OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE; OF
 2. VOOR HET GEDRAG VAN EXTERNE PARTIJEN, MET INBEGRIP VAN ANDERE GEBRUIKERS VAN DE DIENSTEN EN EXPLOITANTEN VAN EXTERNE WEBSITES OF BRONNEN.

HET RISICO VAN HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN EN EXTERNE WEBSITES OF BRONNEN LIGT VOLLEDIG BIJ U, EVENALS HET RISICO VAN LETSEL DOOR DE DIENSTEN VAN EXTERNE WEBSITES OF BRONNEN.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING ZIJN UITSLUITINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID IN DEZE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP ALLE SCHADE OF LETSEL VEROORZAAKT DOOR DE DIENSTEN, OF GERELATEERD AAN HET GEBRUIK VAN, OF DE ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN, DE DIENSTEN, ONDER WELKE RECHTSGROND DAN OOK IN WELK RECHTSGEBIED DAN OOK, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ACTIES WEGENS INBREUK OP GARANTIE, CONTRACTBREUK OF ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID). ALS U IN EEN RECHTSGEBIED WOONT DAT UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOESTAAT, IS DE BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER TOEPASSELIJKE WETGEVING IS DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN STUDIO EN ELKE ANDERE PARTIJ DIE BETROKKEN IS BIJ HET CREËREN, PRODUCEREN OF LEVEREN VAN DE DIENSTEN (INCLUSIEF ONZE MOEDERMAATSCHAPPIJEN) BEPERKT TOT HET TOTALE BEDRAG DAT U ONS HEBT BETAALD IN DE PERIODE VAN ZES (6) MAANDEN DIE ONMIDDELLIJK VOORAFGAAT AAN DE DATUM WAAROP U VOOR HET EERST EEN DERGELIJKE CLAIM INDIENT. ALS U STUDIO IN DIE PERIODE VAN ZES (6) MAANDEN GEEN BEDRAG HEBT BETAALD, IS UW ENIGE EN EXCLUSIEVE REMEDIE VOOR EEN GESCHIL MET STUDIO HET STOPPEN VAN HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN EN HET OPZEGGEN VAN UW ACCOUNT.

Sommige staten of landen staan uitsluiting van bepaalde garanties of de hierboven beschreven beperkingen/uitsluitingen van aansprakelijkheid niet toe, wat betekent dat deze beperkingen/uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing zijn als u in een van die staten of landen woont. Voor zover wij op grond van de toepasselijke wetgeving geen garantie mogen afwijzen of onze aansprakelijkheid niet mogen beperken zoals hierin uiteengezet, is de reikwijdte van een dergelijke garantie en de omvang van onze aansprakelijkheid het minimum dat onder dergelijke toepasselijke wetgeving is toegestaan.

16. Verjaring van vorderingen

U stemt ermee in dat elke claim die u op enigerlei wijze heeft die voortvloeit uit of verband houdt met uw relatie met ons, met inbegrip van uw gebruik van de Diensten, moet worden ingediend binnen één (1) jaar nadat de feitelijke basis voor de claim is ontstaan; anders wordt uw claim permanent uitgesloten als zijnde niet tijdig.

17. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze Voorwaarden en onze relatie worden beheerst door de wetten van de staat Californië, met uitzondering van de beginselen van conflictenrecht.

Verder gaan u en wij akkoord met de jurisdictie van de rechtbanken in Santa Clara County, Californië om elk geschil, claim of controverse op te lossen die betrekking heeft op of ontstaat in verband met de Diensten (en alle niet-contractuele geschillen/vorderingen die betrekking hebben op of ontstaan in verband daarmee).

18. Informele geschillenbeslechting; overeenkomst tot arbitrage; afstand van collectieve actie en representatieve actie

LEES DIT GEDEELTE ZORGVULDIG DOOR. HET BEÏNVLOEDT UW RECHTEN EN OMVAT AFSTAND VAN EEN JURYRECHTSPRAAK IN EEN RECHTBANK EN VAN DE MOGELIJKHEID OM EEN COLLECTIEVE OF REPRESENTATIEVE ACTIE IN TE STELLEN.

Overzicht; kennisgeving van vorderingen en vereiste informele geschillenbeslechting

In geval van een geschil of claim die voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden, waaronder vragen over het bestaan, de geldigheid, de beëindiging of de schending ervan, of uw gebruik van de Diensten, zullen de partijen met elkaar overleggen en onderhandelen en, met erkenning van hun wederzijdse belangen, proberen tot een bevredigende oplossing te komen, door eerst contact op te nemen met de Klantenservice en vervolgens met de hieronder beschreven Informele Geschillenbeslechtingsprocedure. Indien deze informele inspanningen het probleem of de kwestie niet oplossen, zoals hieronder meer in detail wordt uiteengezet, komen wij beiden overeen elk geschil tussen ons op te lossen door middel van bindende arbitrage of een rechtbank voor geringe vorderingen in plaats van door een rechtbank met algemene jurisdictie.

Als u zich zorgen maakt over, of problemen ondervindt met, de Diensten, kunnen de meeste zorgen of problemen van gebruikers worden opgelost door contact op te nemen met onze Klantenservice op https://support.belka-games.com/hc. Voordat u de Informele Geschillenbeslechtingsprocedure (zoals hieronder beschreven) of een arbitrage- of gerechtelijke procedure overeenkomstig deze Rubriek start, moet u eerst contact opnemen met onze Klantenservice, zodat wij uw zorgen of problemen kunnen aanpakken. De meeste geschillen kunnen zo worden opgelost.

Indien u een probleem of geschil hebt dat de Klantenservice niet kan oplossen, gaat u ermee akkoord het geschil vervolgens informeel (de 'Informele Geschillenbeslechtingsprocedure') en te goeder trouw te proberen op te lossen door contact met ons op te nemen en een schriftelijke kennisgeving van claim (de 'Kennisgeving van claim') te sturen naar het adres dat hieronder is vermeld voor de betekening van processen of door een e-mail te sturen naar legal@belkatechnologies.com. De kennisgeving van de vordering moet ons een individuele en gedetailleerde beschrijving geven van de aard en de feitelijke grondslag van uw individuele, persoonlijke vordering(en), en de genoegdoening die u zoekt, met inbegrip van het specifieke bedrag van de geldelijke genoegdoening die u zoekt en de basis voor uw berekening van die genoegdoening. Uw kennisgeving van claim mag alleen uw individuele persoonlijke claim(s) bevatten en mag niet worden gecombineerd met een kennisgeving van claim voor andere personen. Nadat u uw kennisgeving van claim hebt ingediend, gaat u ermee akkoord te goeder trouw per e-mail, telefoon of videoconferentie (zoals Zoom) bijeen te komen en te overleggen over uw individuele claim alvorens verdere actie te ondernemen.

Indien een geschil met betrekking tot uw kennisgeving van claim niet binnen zestig (60) dagen na ontvangst van de kennisgeving van claim door middel van de Informele geschillenbeslechtingsprocedure kan worden opgelost, wordt in dit gedeelte uitgelegd hoe u en wij overeenkomen om het geschil op te lossen. Zoals hieronder in meer detail wordt uitgelegd, komen wij beiden overeen om geschillen tussen ons op te lossen via bindende arbitrage of een rechtbank voor kleine vorderingen in plaats van via een rechtbank met algemene jurisdictieU begrijpt en gaat ermee akkoord dat u en wij afstand doen van het recht op een rechtszaak en het recht op een proces voor een rechter of een jury.

Scheidbaarheid

Deze Rubriek 18 is van toepassing voor zover het toepasselijke recht dat toestaat. Indien een bevoegde autoriteit een deel van deze Rubriek onwettig of onuitvoerbaar acht, zal deze bepaling worden doorgehaald en zal de rest van deze Rubriek volledig van kracht blijven.

Indien een bevoegde autoriteit bepaalt dat de toepasselijke wetgeving de arbitrage van een vordering, oorzaak van actie of gevraagde genoegdoening uitsluit, dan zal die vordering, oorzaak van actie of gevraagde genoegdoening, en alleen die vordering, oorzaak van actie of gevraagde genoegdoening, worden gescheiden van deze Overeenkomst tot arbitrage (zoals hieronder beschreven), en worden voorgelegd aan een bevoegde rechtbank. Indien een vordering, oorzaak van actie of gevraagde oplossing wordt gescheiden overeenkomstig deze paragraaf, dan komen u en wij overeen dat de vorderingen, beroepsgronden of gevraagde oplossingen die niet onderworpen zijn aan arbitrage worden opgeschort totdat alle arbitraire vorderingen, beroepsgronden en gevraagde oplossingen zijn opgelost door de arbiter.

Overeenkomst tot arbitrage; uitzonderingen op de overeenkomst tot arbitrage

Indien wij ons geschil niet kunnen oplossen via de Klantenservice of via een informele geschillenbeslechtingsprocedure (zoals hierboven beschreven), KOMEN U EN WIJ OVEREEN ALLE GESCHILLEN EN GESCHILLEN TUSSEN ONS OP TE LOSSEN IN EEN INDIVIDUELE BINDENDE ARBITRAGE, INCLUSIEF GESCHILLEN BETREFFENDE ELK ASPECT VAN DE BETREKKINGEN TUSSEN ONS, UW BESLISSING OM HET SPEL TE DOWNLOADEN, UW GEBRUIK VAN HET SPEL, ELKE GEBRUIKERSINHOUD OF UW ACCOUNT.

Deze arbitrageovereenkomst moet ruim worden geïnterpreteerd en is van toepassing op alle geschillen of vorderingen van welke aard dan ook onder welke theorie dan ook (hetzij op basis van contracten, onrechtmatige daad, statuten, fraude, onjuiste voorstelling van zaken of een andere juridische theorie) die u tegen ons kunt hebben of doen gelden, met inbegrip van geschillen of vorderingen die u aandraagt of die ontstaan nadat u het gebruik van de diensten hebt gestaakt of uw account voor het spel hebt verwijderd, het gebruik van het spel hebt gestaakt of de gametoepassing hebt verwijderd. Deze Overeenkomst tot arbitrage is ook van toepassing op vorderingen die momenteel het onderwerp zijn van een vermeende collectieve rechtszaak waarin u geen lid bent van een gecertificeerde groep.

U en wij komen overeen dat de arbiter de exclusieve bevoegdheid heeft om elk geschil op te lossen met betrekking tot de interpretatie, toepasselijkheid of afdwingbaarheid van de voorwaarden of vorming van deze overeenkomst, met inbegrip van de vraag of een geschil tussen ons onderworpen is aan deze Overeenkomst tot arbitrage (d.w.z. dat de arbiter zal beslissen over de mate waarin arbitrage kan gelden voor een geschil) en of alle of een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn.

Een arbitrage is een procedure voor een neutrale arbiter, in plaats van voor een rechter of een jury. Arbitrage is minder formeel dan een rechtszaak en voorziet in een beperktere kennisneming. Arbitrage volgt andere regels dan gerechtelijke procedures en is onderworpen aan een zeer beperkte toetsing door de rechter. De arbiter neemt een schriftelijke beslissing en geeft een motivering indien een van beide partijen daarom verzoekt. BEGRIJPT U DAT U EN WIJ AFSTAND DOEN VAN HET RECHT OP EEN RECHTSZAAK EN HET RECHT OP EEN PROCES VOOR EEN RECHTER OF JURY.

Uitzonderingen op de Overeenkomst tot arbitrage

Deze Rubriek is niet van toepassing op de volgende soorten claims of geschillen, die u of wij voor de rechter kunnen brengen in overeenstemming met Rubriek 17 hierboven:

(1) vorderingen wegens inbreuk op of ander misbruik van intellectuele-eigendomsrechten, met inbegrip van vorderingen voor voorlopige voorzieningen om inbreuk te stoppen; en

(2) vorderingen tot voorlopige voorzieningen wegens schendingen van deze Voorwaarden.

Deze rubriek belet u niet om uw geschil onder de aandacht te brengen van een federale, staats- of lokale overheidsinstantie die, indien de wet dit toestaat, voor u een beroep op ons kan doen. Bovendien kan ieder van ons een vordering instellen bij de rechtbank voor kleine vorderingen in Santa Clara County, Californië, of de provincie waar u woont, of een andere plaats die wij beiden overeenkomen, indien dergelijke vorderingen voldoen aan de vereisten om bij die rechtbank voor kleine vorderingen te worden ingesteld. Indien een partij een vordering ter arbitrage voorlegt die ook bij een rechtbank voor kleine vorderingen had kunnen worden ingediend, kan de andere partij ervoor kiezen de vordering via een rechtbank voor kleine vorderingen (in plaats van via arbitrage) te regelen door de andere partij hiervan in kennis te stellen voordat een arbiter wordt aangewezen; na ontvangst van deze kennisgeving sluit de arbitrage-instantie de zaak administratief af voordat er vergoedingen worden vastgesteld, en moet de partij die de vordering heeft ingesteld, in plaats van arbitrage een procedure voor een rechtbank voor kleine vorderingen instellen.

Procedure voor arbitrage

De Federal Arbitration Act is van toepassing op deze rubriek. De arbitrage wordt beheerst door de gestroomlijnde arbitrageregels en -procedures (het 'Reglement', Streamlined Arbitration Rules & Procedures) van JAMS ('JAMS'), zoals gewijzigd door deze Voorwaarden. Het Reglement is beschikbaar op https://www.jamsadr.com/rules-streamlined-arbitration/. De arbiter is gebonden aan deze voorwaarden. In geval van een conflict tussen de regels van de aanbieder van de arbitrage en de Voorwaarden, inclusief conflicten met betrekking tot de vaststelling van de honoraria en kosten van de arbitrage, zullen deze Voorwaarden van toepassing zijn.

Om een arbitrageprocedure te starten, gebruikt u het formulier dat beschikbaar is op de website van JAMS (https://www.jamsadr.com/submit/).

Elke arbitrage krachtens deze Rubriek die persoonlijk moet plaatsvinden, zal plaatsvinden overeenkomstig het Reglement en deze Voorwaarden. De partijen komen overeen dat alle rechtstreekse procedures, met inbegrip van de arbitragehoorzitting, zullen plaatsvinden op een voor beide partijen redelijkerwijs geschikte plaats, waarbij rekening wordt gehouden met mogelijkheden om te reizen en andere relevante omstandigheden.

De betaling van alle dossierkosten, administratiekosten, honoraria van de arbiter en kosten van de arbitrage worden beheerst door het Reglement, behalve indien gewijzigd door deze Voorwaarden. Tevens gaan we ermee akkoord om uw deel van de arbitragekosten te vergoeden bij een claim van USD 25.000 of minder, waaronder uw deel van de vergoeding van de arbiter, bij de afloop van de procedure, behalve als de arbiter bepaalt dat uw claims lichtzinnig zijn ingediend, uw vorderingen met een oneigenlijk doel zijn ingesteld of uw kosten onredelijk zijn, zoals bepaald door de arbiter. Als u meer dan USD 25.000 claimt, zullen de arbitragekosten, waaronder de vergoeding voor de arbiter, worden gedeeld tussen u en ons, met in achtneming van het reglement van de aanbieder van de arbitrage. Niettegenstaande het bovenstaande, als u aantoont dat u de honoraria of kosten van de arbitrage niet kunt betalen, in aanmerking komt voor een wettelijke vrijstelling, of als de arbiter bepaalt dat uw betaling van een deel van de kosten of honoraria kostenverhogend zou zijn (in vergelijking met een rechtszaak), zullen wij deze betalen. Ongeacht het bedrag waarvoor u een claim indient, zal geen van beide partijen het recht hebben op betaling van de kosten en uitgaven voor juridische bijstand door de andere partij, waarbij moet worden aangetekend dat het beide partijen is toegestaan om vergoedingen of kosten van advocaten terug te vragen als de arbiter bepaalt dat de eisen van de andere partij lichtzinnig zijn ingediend, met een oneigenlijk doel zijn ingesteld, of de kosten van de andere partij onredelijk zijn.

Voor gebruikers buiten de VS

In het geval van enige onenigheid of claim die voortkomt uit deze Voorwaarden, waaronder enige vraag over het bestaan, de geldigheid, de beëindiging of schending ervan, zullen de partijen te goeder trouw met elkaar overleggen en onderhandelen en, bij het inzien van de gezamenlijke belangen, pogen een bevredigende oplossing te vinden. Als er geen overeenstemming wordt bereikt binnen zestig (60) dagen, zal, na kennisgeving door een van de partijen aan de andere(n), enige onopgeloste onenigheid worden geschikt middels arbitrage door het International Centre for Dispute Resolution ('ICDR') (www.icdr.org) in overeenstemming met de voorwaarden van haar International Arbitration Rules. De arbitrage vindt plaats in Londen, Engeland, en het aantal bemiddelaars is één. De taal die wordt gebruikt in de arbitrageprocedure is Engels.

Behalve indien vereist door wetgeving, zal geen van beide partijen noch een van de vertegenwoordigers het bestaan, de inhoud of de uitkomst van de uitgevoerde arbitrage openbaar maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio. De Europese Unie heeft ook een online geschillenplatform, dat te raadplegen is via www.ec.europa.eu/consumers/odr.

Afstand van collectieve acties en representatieve acties

Voor geschillen die ontstaan tussen ons en u, of een andere gebruiker, komen u en wij overeen dat wij alleen op individuele basis een vordering tegen elkaar kunnen instellen. NOCH U NOCH WIJ KUNNEN EEN CLAIM INDIENEN ALS AANKLAGER OF GROEPSLID IN EEN GROEPSVORDERING, GROEPSBREDE ARBITRAGE, GECONSOLIDEERDE VORDERING OF REPRESENTATIEVE VORDERING. DE ARBITER KAN PER ZAAK NIET MEER DAN DE CLAIM VAN ÉÉN PERSOON BEHANDELEN, EN KAN NIET DE LEIDING HEBBEN OVER ENIG GECONSOLIDEERD, REPRESENTATIEF OF GROEPSARBITRAGEPROCES, BEHALVE ALS WE HIER BEIDEN SCHRIFTELIJK MEE AKKOORD GAAN. NIETTEMIN, ALS ENIG DEEL VAN DEZE AFSTANDSVERKLARING VAN COLLECTIEVE ACTIE OF REPRESENTATIEVE ACTIE ALS ONUITVOERBAAR OF ONGELDIG WORDT BESCHOUWD, IS DE ARBITER BEVOEGD OM ALLE DOOR DE WET TOEGESTANE RECHTSMIDDELEN TOE TE PASSEN.

U BEGRIJPT DAT U, ALS DEZE ARBITRAGEOVEREENKOMST ER NIET ZOU ZIJN, HET RECHT HAD GEHAD OM VIA EEN RECHTBANK TE PROCEDEREN OF EEN RECHTER OF JURY OF OVER UW ZAAK TE LATEN BESLISSEN EN OM EEN PARTIJ IN EEN GECONSOLIDEERDE, GROEPS- OF REPRESENTATIEVE ACTIE TE ZIJN. U BEGRIJPT ECHTER EN KIEST ERVOOR OM EVENTUELE CLAIMS INDIVIDUEEL EN ALLEEN VIA ARBITRAGE TE LATEN BESLISSEN.

Betekening van processen

Om een arbitrage of een gerechtelijke procedure tegen ons te starten, moet u de juiste inleidende documenten aan onze geregistreerde agent betekenen op het volgende adres: Pavlou Nirvana & Aipeias, Alpha Tower, Floor 1, Office 11, Limassol, 3021, Cyprus.

Wijzigingen in deze Rubriek

Niettegenstaande enige bepaling in deze Voorwaarden waarin het tegenovergestelde wordt beweerd, gaan we ermee akkoord dat als we in de toekomst wijzigingen aanbrengen aan deze Rubriek, u deze wijzigingen mag afwijzen door ons hiervan binnen dertig (30) dagen na de wijziging schriftelijk op de hoogte te stellen via: legal@belkatechnologies.com.

Overleving
Dit artikel blijft ook na beëindiging van deze Voorwaarden van kracht.

19. Kennisgeving voor Californië

Onder de California Civil Code, paragraaf 1789.3, hebben consumenten in Californië recht op de volgende specifieke melding van consumentenrechten: Met de klachtenhulp-unit van de afdeling consumentendiensten van het California Department of Consumer Affairs kan schriftelijk contact worden opgenomen op 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, CA 95834 of telefonisch via +1 (916) 445 1254 of 1 (800) 952 5210.

U kunt schriftelijk contact met ons opnemen via: Attn: 'Legal', legal@belkatechnologies.com.

20. Diverse termen

Waarschuwing voor lichtgevoeligheid - Sommige mensen kunnen reageren op bepaalde afbeeldingen, achtergronden, functies of effecten, waaronder lichtpatronen of knipperende lichten (ongeacht of zij een gediagnosticeerde aandoening of geschiedenis hebben) in onze Diensten, Site of andere inhoud. Als u of iemand in uw familie een epileptische aandoening heeft, raadpleeg dan uw arts voordat u gaat spelen. Als u problemen of symptomen ondervindt tijdens het gebruik van onze Diensten of het spelen van een Game, dient u het gebruik ervan ONMIDDELLIJK te staken en uw arts te raadplegen voordat u onze Diensten weer gebruikt of de Game hervat.

Volledige overeenkomst - Deze Voorwaarden vormen de volledige en exclusieve overeenkomst tussen ons en u met betrekking tot de Diensten, en deze Voorwaarden vervangen alle eerdere mondelinge of schriftelijke afspraken of overeenkomsten tussen ons en u met betrekking tot de Diensten.

Scheidbaarheid - Indien een bevoegde rechtbank om welke reden dan ook een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar acht, zal die bepaling worden uitgevoerd voor zover dat is toegestaan, en zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht en geldig blijven.

Geen toewijzing of overdracht door u - U mag deze Voorwaarden niet toewijzen of overdragen, van rechtswege of anderszins, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Elke poging van u om deze Voorwaarden zonder een dergelijke toestemming toe te wijzen of over te dragen, zal nietig zijn. Wij kunnen deze Voorwaarden vrij toewijzen of overdragen zonder beperking. Behoudens het voorgaande zullen deze Voorwaarden bindend zijn en ten goede komen aan de partijen, hun opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden.

Kennisgevingen - Alle kennisgevingen of andere mededelingen die door ons krachtens deze Voorwaarden worden verstrekt, met inbegrip van die betreffende wijzigingen van deze Voorwaarden, worden gedaan: (i) via e-mail, of (ii) door plaatsing op de Diensten. Voor kennisgevingen per e-mail geldt als datum van ontvangst de datum waarop wij de kennisgeving per e-mail verzenden.

Geen verklaring van afstand - Als wij enig recht of enige bepaling van deze Voorwaarden niet afdwingen, wordt dit niet beschouwd als een verklaring van afstand van dit recht of deze bepaling. De verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling is alleen van kracht indien deze schriftelijk is opgesteld en ondertekend door onze bevoegde vertegenwoordiger. Behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet in deze Voorwaarden, zal de uitoefening door een partij van haar rechtsmiddelen onder deze Voorwaarden geen afbreuk doen aan haar andere rechtsmiddelen onder deze Voorwaarden of anderszins.

21. Contactgegevens

Als u vragen hebt over deze Voorwaarden of de Diensten, neem dan contact met ons op via legal@belkatechnologies.com