Servicevoorwaarden

Laatst bijgewerkt: 1 februari 2022

Deze Servicevoorwaarden (de 'Voorwaarden') en ons Privacybeleid (te raadplegen via https://belka-games.com/nl/privacy/) bepalen de relatie tussen u en Samfinaco Limited, een Cypriotische entiteit met registratienummer HE 353691 ('Samfinaco', 'wij/we' of 'ons/onze'), met betrekking tot uw gebruik van onze Diensten. Met 'Diensten' worden onze website https://belka-games.com/ (de 'Website') en mobiele applicaties (elk een 'Game', gezamenlijk 'Games') bedoeld, alsook verwante diensten en inhoud.

1. Instemming met de Voorwaarden

Door onze Diensten te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Voorwaarden en aan ons Privacybeleid. Als u niet instemt met deze Voorwaarden en ons Privacybeleid, dient u geen gebruik te maken van de Diensten.

BELANGRIJKE KENNISGEVING: VOOR AMERIKAANSE EN CANADESE GEBRUIKERS GELDT, ZOALS UITEENGEZET IN SECTIE 19 HIERONDER, DAT GESCHILLEN TUSSEN U EN SAMFINACO BESLECHT MOETEN WORDEN MIDDELS BINDENDE ARBITRAGE EN OP INDIVIDUELE BASIS, TENZIJ ER EEN UITZONDERING HIEROP VAN TOEPASSING IS.

2. Wijzigingen aan de Voorwaarden of Diensten

Wij kunnen de Voorwaarden op enig moment en naar eigen goeddunken wijzigen. Als we dit doen, zullen we u hiervan op de hoogte brengen door de gewijzigde Voorwaarden op de Website te publiceren, of middels andere communicatiemiddelen via de Diensten. Het is belangrijk dat u de Voorwaarden opnieuw doorneemt wanneer wij ze wijzigen, want als u de Diensten blijft gebruiken nadat wij de gewijzigde Voorwaarden op de Website of via de Diensten hebben verspreid, geeft u daarmee aan dat u instemt gebonden te zijn aan de gewijzigde Voorwaarden. Als u niet gebonden wenst te worden aan de gewijzigde Voorwaarden, mag u geen gebruik meer maken van de Website of de Diensten. Aangezien onze Diensten mettertijd evolueren, kunnen we op enig moment, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, de Diensten (of een deel daarvan) wijzigen of opheffen.

3. Beperkte licentie; toegestane gebruikers van de Diensten

3.1 Beperkte licentieverlening.  Op voorwaarde dat u instemt met en zich blijft houden aan deze Voorwaarden, verlenen wij u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare en herroepbare beperkte licentie voor toegang tot en gebruik van de Diensten voor uw eigen, niet-commerciële amusementsdoeleinden. U stemt ermee in de Diensten niet te gebruiken voor enig ander doeleinde.

3.2 Geschiktheid. U mag de Diensten alleen gebruiken als u 16 jaar of ouder bent en het gebruik van de Diensten niet verboden is krachtens de toepasselijke wetgeving.

Als u jonger dan 18 jaar bent, of volgens de plaatselijke wetgeving minderjarig bent, verklaart u dat uw wettelijke voogd deze Voorwaarden heeft doorgenomen en hiermee heeft ingestemd.

U mag onze Diensten niet gebruiken als het u niet is toegestaan om producten, waaronder diensten of software, te ontvangen uit de Verenigde Staten. Dit is bijvoorbeeld het geval als u woonachtig bent in een land waarop een embargo van de Verenigde Staten rust, of als u op de lijst met 'Specially Designated Nationals' van het Amerikaanse Treasury Department staat.

3.3 Inschrijving en uw gegevens. Het is belangrijk dat u ons juiste, volledige en bijgewerkte gegevens verstrekt voor uw account. U stemt er voorts mee in om dergelijke gegevens waar nodig juist, volledig en bijgewerkt te houden. Als u dit niet doet, kunnen wij uw account opschorten of beëindigen. U stemt ermee in dat u het wachtwoord van uw account met niemand deelt, en u zult ons onmiddellijk op de hoogte brengen wanneer uw account op ongeoorloofde wijze wordt gebruikt. U bent zelf verantwoordelijk voor alle handelingen die plaatsvinden met uw account, ongeacht of u hiervan op de hoogte bent.

4. Intellectuele eigendomsrechten

Met uitzondering van de beperkte licentie die hierboven wordt verleend, behouden wij en onze licentiegevers alle rechten, aanspraken en belangen in en op de Diensten, inclusief de technologie en software die wordt gebruikt om de Diensten te verlenen. De Diensten worden beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en andere wetten. Als u deze Voorwaarden schendt, schendt u mogelijk ook de wet, bijvoorbeeld door ons intellectueel eigendom te schenden. Wij en onze licentiegevers mogen onze intellectuele eigendomsrechten actief beschermen indien u deze Voorwaarden schendt (inclusief door om een gerechtelijk bevel te vragen). Bovendien stemt u ermee in om de Diensten niet te wijzigen, hier afgeleide werken van te maken, deze te decompileren of op andere wijze de broncode van de Diensten te achterhalen.

Indien u ons voorziet van suggesties voor verbetering of feedback met betrekking tot de Diensten, stemt u ermee in dat wij een eeuwigdurende, overdraagbare, sublicentieerbare, royaltyvrije, onherroepelijke en wereldwijde licentie krijgen om dergelijke suggesties en feedback te gebruiken, inclusief door uw suggesties of feedback op te nemen in de Diensten, zonder enige verplichting om u hiervoor te vergoeden. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, doet u afstand van alle morele rechten die u mogelijk heeft aangaande dergelijke suggesties en feedback.

5. Privacybeleid

Raadpleeg ons Privacybeleid op https://belka-games.com/nl/privacy/

voor meer informatie over hoe wij gegevens van u, uw computer en uw mobiele apparaat verzamelen, gebruiken en openbaren. U begrijpt dat u door gebruik te maken van onze Diensten instemt met de verzameling, het gebruik en het delen van deze gegevens, conform de bepalingen van ons Privacybeleid. Als u het niet eens bent met het Privacybeleid, moet u uw gebruik van onze Diensten staken.

6. Gebruikerscontent

Door het gebruik van de Diensten kunnen we u of andere gebruikers toestaan materiaal, gegevens, informatie, mededelingen, afbeeldingen en geluiden te versturen, uploaden, publiceren, verzenden of anderszins aan ons beschikbaar te stellen ('Gebruikerscontent'). Uw Gebruikerscontent blijft in uw eigen bezit. Zodra u uw Gebruikerscontent echter beschikbaar stelt, verleent u daarbij Samfinaco een onherroepelijk(e), eeuwigdurend(e), overdraagba(a)r(e), sublicentieerba(a)r(e), volledig betaald(e), royaltyvrij(e) en wereldwijd(e) recht en licentie om uw Gebruikerscontent, alsook alle aangepaste en afgeleide werken daarvan in verband met de Diensten, op welke manier dan ook te kopiëren, reproduceren, verbeteren, aan te passen, te wijzigen, er afgeleide werken van te maken, te vervaardigen, commercialiseren, publiceren, distribueren, verkopen, in licentie te geven, in sublicentie te geven, over te dragen, te leasen, verzenden, publiekelijk te tonen, publiekelijk uit te voeren, elektronisch toegang te verlenen, uit te zenden, aan het publiek kenbaar te maken middels telecommunicatie, te vertonen, uit te voeren, in computergeheugen op te slaan en te gebruiken en te exploiteren, met inbegrip van marketing en promotie van de Diensten, zonder uw toestemming of voorafgaande kennisgeving, en zonder dat u, iemand anders of een entiteit recht heeft op compensatie. U verleent hierbij Samfinaco tevens het onvoorwaardelijke en onherroepelijke recht om uw naam, gelijkenis en alle andere informatie of materiaal dat is ingediend bij of doorgegeven aan Samfinaco in verband met enige Gebruikerscontent te gebruiken en te exploiteren, zonder enige verplichting aan u. Behoudens voor zover wettelijk verboden, doet u afstand van alle toekenningsrechten en/of morele rechten die u eventueel hebt op uw Gebruikerscontent, ongeacht of de Gebruikerscontent op enigerlei wijze is gewijzigd of aangepast.

Als gebruiker bent u persoonlijk en als enige verantwoordelijk voor alle informatie die u plaatst en/of verzendt, doorgeeft of verstrekt aan anderen in verband met de Diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Gebruikerscontent die wordt geplaatst in of op fora, blogs en de chatfuncties voor spelers. Gebruik deze media niet om informatie te delen of te publiceren waarvan u wilt dat het geheim blijft. U verklaart, garandeert en bevestigt dat uw Gebruikerscontent correct is, dat deze geen inbreuk maakt op toepasselijke wetten of rechten van anderen, dat u over de juiste toestemmingen of rechten beschikt van derde partijen wier informatie of intellectuele eigendom in de Gebruikerscontent is opgenomen, en dat deze Gebruikerscontent vrij is van malware, virussen, adware, spyware of andere kwaadaardige code. U stemt ermee in geen Gebruikerscontent te plaatsen en/of te verzenden die onwettig, onrechtmatig, lasterlijk, smadelijk, obsceen, bedreigend, intimiderend, beledigend, gewelddadig, haatdragend, racistisch of anderszins verwerpelijk of ongepast is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor enig gebruikersgedrag of voor het monitoren van Gebruikerscontent of ander gedrag in verband met de Diensten. Wij kunnen (zonder enige verplichting) Gebruikerscontent naar eigen goeddunken, op elk moment en om welke reden dan ook, bekijken, controleren, afwijzen, weigeren of verwijderen, zonder u daarvan in kennis te stellen.

7. Gedragscode en handhaving

7.1 Gedragscode. 

Wanneer u de Diensten gebruikt of opvraagt, stemt u ermee in niet of geen:

 • wetten, regels of regelgeving te schenden;
 • het gebruik van de Diensten door een andere speler te verstoren of te hinderen. Dit is met inbegrip van het verstoren van de normale gameplay, chat of gesprekken binnen een van de Diensten, bijvoorbeeld door vulgair of intimiderend taalgebruik te hanteren, door beledigend op te treden, buitensporig te schreeuwen (bijv. in hoofdletters), te spammen, te flooden (herhaaldelijk berichten te versturen) of door herhaaldelijk op de Enter-knop te drukken;
 • een andere speler lastig te vallen, te bedreigen, pesten, spammen of iets anders te doen dat ongewenst is, zoals het herhaaldelijk versturen van ongewenste berichten, spelers persoonlijk aanvallen of uitspraken doen over ras, seksuele geaardheid, religie, afkomst, enz. Haatdragende uitlatingen worden niet getolereerd;
 • Gebruikerscontent bij te dragen of deel te nemen aan activiteiten of groepen die ongepast, beledigend, kwetsend, godslasterlijk, bedreigend, haatdragend, gewelddadig, vulgair, obsceen, seksistisch of lasterlijk gedrag vertonen, inbreuk maken op andermans privacy of om andere redenen redelijkerwijs als verwerpelijk kunnen worden beschouwd;
 • Gebruikerscontent of andere content te publiceren, plaatsen, uploaden of verspreiden die illegaal is of waarvoor u geen toestemming heeft om dit vrijelijk te verspreiden;
 • content (zoals een onderwerp, naam, schermnaam, avatar, persona of enig ander materiaal of informatie) te publiceren, plaatsen, uploaden of verspreiden die Samfinaco (naar redelijkheid en in alle objectiviteit) ongepast, beledigend, hatelijk, intimiderend, godslasterlijk, lasterlijk, bedreigend, haatdragend, obsceen, seksistisch, inbreukmakend, privacyschendend, vulgair, aanstootgevend, onfatsoenlijk of onwettig acht;
 • een bericht te plaatsen voor enig ander doeleinde dan persoonlijke communicatie. Niet-toegestane berichten zijn o.a. advertenties, spam, kettingbrieven, piramidespelen en andere vormen van colportage of commerciële activiteiten;
 • uzelf voor te doen als iemand anders of valselijk te doen voorkomen dat u een werknemer of vertegenwoordiger van Samfinaco bent;
 • misbruik te maken van de knoppen voor in-game support of klachten, of valse rapporten te sturen naar het Samfinaco-personeel;
 • te proberen om een wachtwoord, accountinformatie of andere privé-informatie van iemand anders op de Diensten te verkrijgen of daarnaar te 'phishen';
 • betaalmethoden te gebruiken voor toegang tot of aankoop van Diensten voor frauduleuze doeleinden, dan wel zonder toestemming van de bevoegde eigenaar, dan wel anderszins in verband met een strafbaar feit of andere onwettige activiteiten;
 • robots, spiders of andere geautomatiseerde apparaten of processen te gebruiken om toegang te verschaffen tot deze website, voor welk doeleinde dan ook, of om materiaal van deze website te kopiëren;
 • ongeoorloofde softwareprogramma's of hulpmiddelen te gebruiken of te verspreiden, zoals 'auto'-softwareprogramma's, 'macro'-softwareprogramma's, 'cheat utility'-softwareprogramma's of -applicaties, exploits, cheats, of enig(e) ander(e) software of hulpmiddel om mee te hacken, bestanden te wijzigen of te cheaten;
 • bestanden of andere delen van de Diensten te wijzigen waarvoor Samfinaco u niet specifiek toestemming heeft gegeven;
 • exploits, cheats, niet-gedocumenteerde functies, ontwerpfouten of problemen in een Dienst te gebruiken;
 • nagemaakte software of content te gebruiken of te verspreiden, met inbegrip van virtuele goederen;
 • een Dienst te proberen te gebruiken via enige andere dienst die niet onder toezicht staat van of geautoriseerd is door Samfinaco;
 • persoonlijke toegang tot de Diensten (waaronder virtuele items van Samfinaco en andere tegoeden) te verkopen, kopen, verhandelen, of anderszins over te dragen of aan te bieden over te dragen van uw Samfinaco-account, ongeacht of dit in een Dienst of via een derde website verloopt, of in verband met een transactie buiten de game om, tenzij Samfinaco hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven;
 • een Dienst te gebruiken in een land waar het Samfinaco verboden is dergelijke diensten aan te bieden conform de toepasselijke wetgeving inzake uitvoer;
 • uw echte naam, dan wel een gebruikersnaam of persona te gebruiken die al door iemand anders gebruikt wordt, of waarvan Samfinaco vindt dat het vulgair of beledigend is of inbreuk maakt op de rechten van iemand anders, wanneer een Dienst u verzoekt een 'gebruikersnaam' of een 'persona' aan te maken voor in-game en online weergave;
 • handelingen te verrichten die de vreedzame, eerlijke en respectvolle game-omgeving van een Dienst aanzienlijk verstoren;
 • informatie over gebruikers die publiekelijk beschikbaar is via de Diensten (bijv. op een leaderboard) voor enig ander doeleinde te gebruiken dat geen verband houdt met de Dienst, inclusief het pogen om de echte identiteit van dergelijke gebruikers te achterhalen;
 • de Diensten of een server of netwerk dat wordt gebruikt ter ondersteuning van de Diensten (of om deze te verlenen), te hinderen of te verstoren, inclusief het hacken of kraken van een Dienst;
 • software of programma's te gebruiken die een Dienst of andermans computer of eigendommen beschadigen, hinderen of verstoren, zoals bijvoorbeeld denial-of-service-aanvallen, spamming, hacking of het uploaden van computervirussen, wormen, Trojaanse paarden, cancelbots, spyware, beschadigde bestanden en 'tijdbommen';
 • anderen ertoe aan te zetten, aan te moedigen of zelf deel te nemen aan de hierboven vermelde niet-toegestane handelingen.

7.2  Het niet-naleven van deze Gedragscode kan leiden tot de opschorting van uw account en het ontzeggen van de toegang tot de Diensten, alsook het opleggen van de straffen die in Sectie 12 vermeld staan.

8. Uw interactie met andere gebruikers

U bent uitsluitend zelf verantwoordelijk voor uw interactie met andere spelers die u tegenkomt in de Games. Als u een probleem ervaart met een andere speler, zijn wij niet verplicht in te grijpen (maar dit staat ons wel vrij). U zult uw volledige medewerking verlenen bij het onderzoek naar alle vermoedelijke gevallen van onwettige, frauduleuze of ongepaste handelingen, inclusief maar niet beperkt tot het verlenen van toegang aan Samfinaco tot enig deel van uw account.

Als u een geschil heeft met een andere speler, vrijwaart u Samfinaco (en onze werknemers, functionarissen, directie, agenten, filialen en joint ventures) van alle verantwoordelijkheid, vorderingen, eisen en/of schade (werkelijke schade of gevolgschade) van elke soort en aard, bekend dan wel onbekend, die voortvloeit uit dat geschil of daarmee verband houdt. Dit omvat ook schadevergoedingen voor winstderving, verlies van goodwill, gebruik of gegevens. 

Als u in Californië woonachtig bent, ziet u af van de California Civil Code §1542, waarin het volgende staat vermeld: "Een algemene ontheffing strekt zich niet uit tot vorderingen waarvan de schuldeiser niet weet of vermoedt dat zij te zijnen gunste bestaan op het tijdstip van de tenuitvoerlegging van de ontheffing, en die, indien zij bij hem bekend waren geweest, zijn schikking met de schuldenaar wezenlijk moeten hebben beïnvloed."

Als u buiten Californië woont, doet u afstand van elk(e) ander(e) statuut, wet of regelgeving van vergelijkbare strekking in uw rechtsgebied.

9. Auteursrechtbeleid

Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Het is ons beleid om te reageren op elke vordering over op de Diensten geplaatste Gebruikerscontent die inbreuk zou maken op het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten van een persoon ('Inbreuk'). Indien u eigenaar bent van een auteursrecht of bevoegd bent om namens een eigenaar op te treden, en van mening bent dat het betreffende auteursrechtelijk beschermde werk via de Diensten is gekopieerd op een wijze die een inbreuk vormt op het auteursrecht, dan dient u uw kennisgeving hieromtrent schriftelijk in te dienen bij legal@belkatechnologies.com. Neem in uw kennisgeving een gedetailleerde omschrijving op van de vermeende Inbreuk. U kunt aansprakelijk worden gesteld voor schade (met inbegrip van kosten en advocatenhonoraria) indien u een verkeerde voorstelling van zaken geeft met betrekking tot vermeende schending van het auteursrecht door de Gebruikerscontent.

10. Betalingsvoorwaarden

10.1 In-game aankopen

Samfinaco kan u een licentie verlenen voor bepaalde virtuele goederen die kunnen worden gebruikt in de Games en die u kunt aanschaffen met echt geld, of die u kunt verdienen of inwisselen door de game te spelen ('Virtuele items'). Wanneer u dergelijke Virtuele items van Samfinaco of haar bevoegde aangewezen gemachtigde verkrijgt, ontvangt u een beperkte, persoonlijke, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare en herroepbare licentie om dergelijke Virtuele items uitsluitend voor niet-commercieel gebruik te gebruiken binnen de betreffende Game.

Wanneer u Virtuele items in onze Games koopt via platforms van derden, zoals van Facebook, Apple of Google, is Samfinaco geen partij bij de transactie en zal uw aankoop vallen onder de betalingsvoorwaarden van het platform van deze derde partij. Raadpleeg de servicevoorwaarden van het betreffende platform voor meer informatie.

Voor Virtuele items vormt uw bestelling een aanbod aan ons tot het verkrijgen van een beperkte licentie en een beperkt gebruiksrecht op de/het relevante Virtuele item(s) die/dat door ons wordt aanvaard op het moment dat wij de betaling accepteren. De beperkte licentie is vanaf dat moment van kracht.

Voor bestellingen voor een beperkte licentie en voor het beperkte recht om Virtuele items te gebruiken, geldt bij het aanklikken van de Kopen- of Bestellen-knop op het aankoopvenster of de aankooppagina dat:

 1. u ermee instemt dat wij u de Virtuele items zullen leveren zodra we uw bestelling hebben aanvaard; en
 2. indien u in de Europese Unie (de 'EU') woonachtig bent, u erkent dat u derhalve niet meer het recht heeft om te annuleren krachtens de EU-richtlijn betreffende consumentenrechten (zoals omgezet in de wetgeving van het land waar u woonachtig bent) nadat wij zijn begonnen met de levering van het Virtuele item.

U begrijpt dat u weliswaar Virtuele items in onze Diensten kunt 'verdienen', 'kopen' of 'aanschaffen', maar dat u niet in juridische zin de Virtuele items 'in eigendom hebt', en dat de bedragen van de Virtuele items geenszins verwijzen naar tegoeden in echte valuta of het equivalent daarvan. Elk saldo met 'virtuele munteenheden' op uw account vormt geen echt saldo en weerspiegelt geen reële opgeslagen waarde; het geeft alleen de omvang weer van uw beperkte licentie.

ALLE VERKOPEN ZIJN DEFINITIEF: U ERKENT DAT SAMFINACO NIET VERPLICHT IS OM EEN TERUGBETALING TE DOEN OM WELKE REDEN DAN OOK. U ERKENT VOORTS DAT U GEEN GELD OF ANDERE COMPENSATIE ZULT ONTVANGEN VOOR ONGEBRUIKTE VIRTUELE ITEMS WANNEER EEN ACCOUNT WORDT GESLOTEN, ONGEACHT OF EEN DERGELIJKE SLUITING NU VRIJWILLIG OF ONVRIJWILLIG WAS, EN ONGEACHT OF U EEN BETALING HEBT GEDAAN VIA ONZE WEBSITE OF EEN ANDER PLATFORM ZOALS DIE VAN APPLE, GOOGLE, FACEBOOK, OF ENIGE ANDERE WEBSITES OF PLATFORMS WAAR WIJ ONZE DIENSTEN AANBIEDEN.

VOOR ZOVER DE WET DIT TOESTAAT, WORDEN AANKOPEN VOOR HET VERWERVEN VAN EEN BEPERKTE LICENTIE EN HET RECHT OM VIRTUELE ITEMS TE GEBRUIKEN, NIET TERUGBETAALD.

Aanvullende betalingsvoorwaarden:

U stemt ermee in om alle vergoedingen en toepasselijke belastingen te betalen die u worden opgelegd door het gebruik van een account dat op uw naam staat geregistreerd, ongeacht of u of iemand anders daarvoor verantwoordelijk is. Samfinaco kan de prijzen voor de Virtuele items die zij aan u in licentie geven via de Diensten op enig moment herzien. Samfinaco kan op enig moment de Virtuele items aanpassen of geheel verwijderen, met of zonder kennisgeving. Virtuele items kunnen niet worden verkocht, geruild, overgedragen of ingewisseld voor geld. 

10.2 Abonnementen 

Sommige Games van Samfinaco kunnen Diensten aanbieden op basis van abonnementen. Als u een abonnement afsluit, verzoekt u middels het klikken op de aankoopknop dat wij onmiddellijk beginnen met de levering van de Diensten voor het abonnement. U gaat daarmee onmiddellijk een maandelijks abonnementscontract aan met Samfinaco. U stemt ook in met het in rekening brengen van een doorlopend maandelijks bedrag voor het abonnement tegen het tarief dat vermeld is op het moment van aankoop.  Als u een abonnement afsluit, zullen wij automatisch en op doorlopende basis een bedrag afschrijven via de betalingsmethode die gekoppeld is aan uw account. Voor abonnementen voor Diensten die zijn aangeschaft in een Game van Samfinaco die gespeeld wordt op een platform als die van Apple of Google, zal het betreffende platform u de abonnementskosten in rekening brengen, waarbij ook de betalingsvoorwaarden van dat platform van toepassing zijn. Raadpleeg de betalingsvoorwaarden van het betreffende platform voor meer informatie.

Proefabonnementen worden gratis aangeboden voor een bepaalde periode vanaf de activering, zoals ook vermeld staat in het desbetreffende proefaanbod in de Game. Mocht u het abonnement niet binnen deze proefperiode opzeggen, dan zal het proefabonnement automatisch worden omgezet in een betaald abonnement tegen de kosten en voor de abonnementsperiode die in de Game is vermeld op het moment waarop u de proefperiode hebt geactiveerd. U kunt een abonnement gedurende de gratis proefperiode annuleren via de abonnementsinstellingen op uw account. Betaalde abonnementen worden meteen van kracht nadat u een dergelijk betaald abonnement heeft afgesloten en dus niet na het verlopen van de proefperiode. Derhalve zal de ongebruikte proefperiode komen te vervallen wanneer u een abonnement activeert vóór het verstrijken van de betreffende proefperiode.

Uw abonnement wordt elke abonnementsperiode automatisch verlengd, tenzij en totdat u uw abonnement zelf opzegt, of wij het abonnement voor u opzeggen. U dient uw abonnement op te zeggen vóórdat het wordt verlengd, anders zal de betaling van de abonnementskosten voor de daaropvolgende periode automatisch geschieden via de door u gekozen betaalmethode. U bent zelf verantwoordelijk voor de tijdige betaling van alle kosten en voor het aanleveren van geldige creditcard- of betaalrekeninggegevens voor de betaling van alle kosten aan Samfinaco. Indien het abonnementsgeld niet van uw rekening kan worden afgeschreven vanwege een gebrek aan saldo, ongeldigheid van de creditcard of om enige andere reden, zal uw abonnement automatisch worden stopgezet. 

De abonnementstarieven zijn gebaseerd op een bedrag in Amerikaanse dollars. Als u een lokale valuta gebruikt, kan het werkelijke bedrag fluctueren vanwege de wisselkoersen, zonder dat u hiervan enige kennisgeving ontvangt. De kosten worden in rekening gebracht op het betaalinstrument of via de betalingsmethode die u heeft verstrekt toen u het abonnement afsloot (of op een ander betaalinstrument of via een andere betalingsmethode als u uw accountgegevens wijzigt). Houd er rekening mee dat de prijzen en kosten kunnen veranderen. Als wij de maandelijkse abonnementsprijs in Amerikaanse dollars wijzigen, zullen we u daarvan van tevoren op de hoogte brengen. 

Zodra u een abonnement heeft aangeschaft, kunt u uw abonnement voor de huidige abonnementsperiode niet meer opzeggen, aangezien die periode al is geactiveerd op het moment dat u het abonnement afsloot. U kunt uw abonnement echter wel opzeggen voor de volgende abonnementsperiode. Het beheren en opzeggen van uw abonnement kunt u op enig moment regelen in de 'Accountinstellingen' op uw apparaat. Zie voor iOS-abonnementen de hulppagina van Apple https://support.apple.com/nl-nl/HT202039. Zie voor Google Play-abonnementen de hulppagina van Google Play https://support.google.com/googleplay/answer/7018481?hl=nl&co=GENIE.Platform%3DAndroid.  

Tenzij vereist door de toepasselijke wetgeving, worden betaalde abonnementsgelden niet terugbetaald. 

Samfinaco kan naar eigen goeddunken en op elk moment het abonnementstarief wijzigen. Elke wijziging van het abonnementstarief zal van kracht worden aan het eind van de huidige abonnementsperiode. U zult met een redelijke termijn vooraf op de hoogte worden gebracht van elke wijziging aan de abonnementstarieven. Als u geen actie onderneemt en niet instemt met de verhoogde abonnementstarieven, zal uw abonnement komen te vervallen aan het einde van de dan nog lopende abonnementsperiode.  

11. Links naar websites of middelen van derden

De Diensten kunnen links naar websites of middelen van derden bevatten. We bieden deze links uitsluitend aan voor uw gemak en kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud, producten of diensten op dergelijke websites of van dergelijke middelen, of voor links die op dergelijke websites worden vermeld. U erkent dat u zelf volledig verantwoordelijk bent voor uw gebruik van websites of middelen van derden en aanvaardt alle risico's die hieruit voortvloeien.

12. Beëindiging

Wij kunnen uw toegang tot en gebruik van de Diensten op elk moment, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving aan u beëindigen. Na beëindiging, stopzetting of annulering van de Diensten of uw account blijven alle bepalingen van deze Voorwaarden die omwille van hun aard van kracht moeten blijven, van kracht, met inbegrip van maar niet beperkt tot de eigendomsbepalingen, afwijzing van garantie, aansprakelijkheidsbeperkingen en de bepalingen inzake geschillenbeslechting.

13. Vrijwaring

Als u de wet overtreedt of deze Voorwaarden schendt, en uw overtreding of schending mondt uit in een verliespost, schadepost, vordering of aansprakelijkheid jegens ons, dan stemt u ermee in ons te vrijwaren en te verdedigen tegen (d.w.z. u stemt ermee in ons hiervoor te vergoeden), en schadeloos te stellen voor dergelijke verliesposten, schadeposten, vorderingen of aansprakelijkheid, met inbegrip van onze juridische kosten en uitgaven. Wij kunnen op uw kosten de exclusieve leiding nemen over de verdediging jegens elke juridische vordering waarvoor u ons op grond van deze sectie dient te vrijwaren. U stemt ermee in om mee te werken aan onze verdediging jegens deze vorderingen. Wij zullen redelijke inspanningen verrichten om u op de hoogte te brengen van elke vordering waarbij u verplicht bent ons te vrijwaren.

14. Afwijzing van garantie

DE DIENSTEN EN INHOUD WORDEN GELEVERD "ZOALS ZE ZIJN", ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, WIJZEN WIJ UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, RUSTIG GENOT, NIET-INBREUK OF BESCHIKBAARHEID, EN ALLE GARANTIES DIE VOORTVLOEIEN UIT DE LOOP VAN DE HANDEL OF HET GEBRUIK VAN DE HANDEL AF. WIJ GARANDEREN NIET DAT DE DIENSTEN AAN UW EISEN ZULLEN VOLDOEN OF ONONDERBROKEN, VEILIG OF FOUTLOOS BESCHIKBAAR ZULLEN BLIJVEN. WIJ GEVEN GEEN GARANTIE MET BETREKKING TOT DE KWALITEIT, NAUWKEURIGHEID, TIJDIGHEID, WAARHEIDSGETROUWHEID, VOLLEDIGHEID OF BETROUWBAARHEID VAN ENIGE INHOUD DIE BESCHIKBAAR WORDT GESTELD MIDDELS DE DIENSTEN.

15. Beperking van aansprakelijkheid

U ERKENT DAT WIJ, NOCH ENIGE ANDERE PARTIJ DIE BETROKKEN IS BIJ HET CREËREN, PRODUCEREN OF LEVEREN VAN DE DIENSTEN, AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INCIDENTELE, SPECIALE, EXEMPLAIRE OF GEVOLGSCHADE, MET INBEGRIP VAN WINSTDERVING, VERLIES VAN GEGEVENS OF GOODWILL, ONDERBREKING VAN DE DIENSTVERLENING, COMPUTERSCHADE OF SYSTEEMSTORINGEN, OF DE KOSTEN VAN VERVANGENDE DIENSTEN VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DEZE VOORWAARDEN OF UIT HET GEBRUIK VAN OF HET ONVERMOGEN TOT HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN OF INHOUD, HETZIJ OP BASIS VAN GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID OF ENIG ANDER RECHTSBEGINSEL, EN ONGEACHT OF WIJ AL DAN NIET OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, ZELFS INDIEN EEN BEPERKT RECHTSMIDDEL DAT HIERIN WORDT UITEENGEZET, ZIJN ESSENTIËLE DOEL BLIJKT TE HEBBEN GEMIST. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOEGESTAAN, WAARDOOR DE BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, BLIJFT DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN SAMFINACO BEPERKT TOT HET TOTALE BEDRAG DAT U ONS BETAALD HEEFT IN DE PERIODE VAN ZES (6) MAANDEN ONMIDDELLIJK VOORAFGAAND AAN DE DATUM WAAROP U VOOR HET EERST EEN DERGELIJKE VORDERING HEEFT INGEDIEND. ALS U GEEN BEDRAG AAN SAMFINACO HEEFT BETAALD IN EEN DERGELIJKE PERIODE VAN ZES (6) MAANDEN, IS UW ENIGE EN EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL VOOR GESCHILLEN MET SAMFINACO HET STAKEN VAN HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN EN HET INTREKKEN VAN UW ACCOUNT (INDIEN U DAAROVER BESCHIKT). 

In bepaalde rechtsgebieden is de uitsluiting van bepaalde garanties en aansprakelijkheid zoals hierboven vermeld, niet toegestaan. Derhalve is het mogelijk dat de bovenstaande beperkingen en uitsluitingen niet op u van toepassing zijn, en dat u over bijkomende rechten beschikt.  Daar waar Samfinaco, afgaande op toepasselijke wetgeving, geen garantie mag uitsluiten of haar aansprakelijkheid niet mag beperken zoals hierin uiteengezet, zal de omvang van een dergelijke garantie en de omvang van Samfinaco's aansprakelijkheid het minimum betreffen dat onder dergelijke toepasselijke wetgeving is toegestaan.

16. Verjaring van vorderingen

U stemt ermee in dat elke vordering die u mogelijk hebt en die voortvloeit uit of verband houdt met uw relatie met ons, binnen één jaar moet worden ingediend nadat een dergelijke claim is ontstaan; anders wordt uw vordering permanent uitgesloten. 

17. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op deze Voorwaarden en alle handelingen die daarmee verband houden, berust de wetgeving van de staat Californië, zonder rekening te houden met de keuze van rechtsstelsel of de beginselen van het conflictenrecht.

Bovendien stemmen zowel wij als u in met de jurisdictie van de rechtbanken in Santa Clara County, Californië voor het oplossen van geschillen, vorderingen of controverses die betrekking hebben op of ontstaan zijn in verband met de Diensten (alsook voor alle niet-contractuele geschillen/eisen die betrekking hebben op of ontstaan zijn in verband met dergelijke). 

18. Geschillenbeslechting

Als u een probleem ondervindt met een Dienst, kunt u dit vaak oplossen op een van onze fora. U kunt ook een oplossing vinden door bij die Dienst in de instellingen op de 'Ondersteuning' of 'Contact opnemen'-link te klikken, of door te e-mailen naar support@belkatechnologies.com. Neem eerst contact op met ons ondersteuningsteam om uw probleem aan te kaarten voordat u aan arbitrage of een rechtsgang begint. De meeste geschillen kunnen zo worden opgelost.

19. Arbitrageovereenkomst en afstand van collectieve rechtsvorderingen. 

Bindende arbitrage. Deze Arbitrageovereenkomst is alleen van toepassing op gebruikers in de Verenigde Staten en Canada.  Als we ons geschil niet op informele wijze kunnen oplossen via de klantenservice, stemmen u en Samfinaco ermee in om, voor zover toegestaan door de wet, elk(e) vordering of geschil op te lossen via definitieve en bindende arbitrage. Deze arbitrageovereenkomst is van toepassing op alle vorderingen uit rechtswege, tenzij de vordering past binnen de hieronder beschreven uitzonderingen. U en wij komen overeen dat de arbiter de exclusieve bevoegdheid geniet om geschillen met betrekking tot de interpretatie, toepasselijkheid of afdwingbaarheid van de voorwaarden of uitvoering van deze overeenkomst op te lossen, met inbegrip van de vraag of een geschil tussen ons onder deze arbitrageovereenkomst valt en of deze voorwaarden (of een deel daarvan) nietig of vernietigbaar zijn.

Uitzonderingen op arbitrage. Deze Sectie 19 is niet van toepassing op de volgende soorten vorderingen of geschillen die u of wij voor de rechter kunnen brengen krachtens Sectie 20 hieronder.

 1. Vorderingen die verband houden met intellectueel eigendom (bijvoorbeeld handelsmerken, imago, domeinnamen, handelsgeheimen, auteursrechten en octrooien);
 2. Vorderingen of geschillen met betrekking tot de schending van onze Gedragscode;
 3. Vorderingen of geschillen waarbij alleen om een voorlopige voorziening wordt gevraagd ter genoegdoening; of
 4. Vorderingen of geschillen die onder de bevoegdheid van rechtbanken voor geringe vorderingen vallen.

Afstandsverklaring t.a.v. collectieve rechtsvorderingen.  U EN SAMFINACO KOMEN OVEREEN DAT ALLE PROCEDURES OM GESCHILLEN OP TE LOSSEN OP INDIVIDUELE BASIS ZULLEN WORDEN GEVOERD EN NIET ALS GROEPS-, COLLECTIEF OF REPRESENTATIEF GEDING ('CLASS, CONSOLIDATED OR REPRESENTATIVE ACTION'). DIT HOUDT IN DAT U EN SAMFINACO BEIDEN OVEREENKOMEN OM BIJ GESCHILLEN AF TE ZIEN VAN HET RECHT OM DEEL TE NEMEN ALS EISER OF ALS LID VAN EEN GROTERE GROEP IN EEN GROEPSGEDING ('CLASS ACTION PROCEEDING'). BOVENDIEN GELDT DAT TENZIJ U EN SAMFINACO SCHRIFTELIJK ANDERS OVEREENKOMEN, DE ARBITER BIJ GESCHILLEN DE VORDERINGEN VAN MEER DAN ÉÉN PERSOON NIET MAG SAMENVOEGEN EN GEEN ENKELE VORM VAN COLLECTIEF GEDING ('CLASS ACTION PROCEEDING') MAG VOORZITTEN.

Arbitrageregels en toepasselijk recht.  De arbitrage zal worden behandeld door de American Arbitration Association ('AAA'), in overeenstemming met de op dat moment geldende Consumer Arbitration Rules (het 'AAA-reglement'), behalve voor zover gewijzigd door deze Sectie 19. Het AAA-reglement is te raadplegen op https://www.adr.org/arbitration. De arbiter zal het recht van de staat Californië toepassen, conform de Federal Arbitration Act en de toepasselijke verjaringstermijnen. De arbiter zal gebonden zijn aan deze Servicevoorwaarden.

Arbitrageproces.  De partij die de arbitrageprocedure wenst op te starten, moet de andere partij een schriftelijke Demand for Arbitration opsturen, zoals bepaald in het AAA-reglement op https://www.adr.org/arbitration.  De arbiter is ofwel een gepensioneerde rechter ofwel een advocaat die bevoegd is recht te spreken en zal door de partijen worden gekozen uit de lijst van arbiters voor consumentengeschillen die de AAA aanlevert.  Indien de partijen er niet in slagen om binnen zeven (7) dagen na de indiening van de Demand for Arbitration overeenstemming te bereiken over een arbiter, dan zal de AAA de arbiter zelf benoemen conform het AAA-reglement.

Locatie en procedure voor arbitrage.  In geval de arbitrage krachtens deze sectie in persoon moet plaatsvinden, zal deze plaatsvinden conform het AAA-reglement, waarin is bepaald dat de procedure in persoon moet worden gevoerd op een locatie die voor beide partijen redelijkerwijs geschikt is, daarbij rekening houdend met hun reismogelijkheden en andere relevante omstandigheden. Als uw vordering minder dan 10.000 Amerikaanse dollars bedraagt, zal de arbitrage uitsluitend worden gevoerd op basis van de documenten die u en wij indienen bij de arbiter, tenzij u om een hoorzitting verzoekt en de arbiter bepaalt dat een hoorzitting inderdaad noodzakelijk is.  Als uw vordering meer dan 10.000 Amerikaanse dollars bedraagt, zal uw recht op een hoorzitting worden bepaald aan de hand van het AAA-reglement.  Onder voorbehoud van het AAA-reglement mag de arbiter tot een redelijke uitwisseling van informatie door de partijen bevelen, conform de versnelde aard van de arbitrage.

Uitspraak van de arbiter.  De arbiter zal een uitspraak doen binnen het tijdsbestek dat is bepaald in het AAA-reglement.  De uitspraak van de arbiter zal de belangrijkste bevindingen en conclusies bevatten op basis waarvan de arbiter tot de uitspraak is gekomen.  Het vonnis over de arbitrale uitspraak kan alleen worden uitgesproken in een daartoe bevoegde rechtbank.  De arbiter kan alleen declaratoire of voorlopige maatregelen opleggen ten gunste van de eiser en alleen voor zover dit nodig is om verlichting te bieden op grond van de individuele vordering van de eiser.

Vergoedingen.  De verantwoordelijkheid van de partijen voor het betalen van de kosten voor het aanvragen van de arbitrage, de administratiekosten en de arbitragekosten zelf, zal afhangen van de omstandigheden van de arbitrage en zijn opgenomen in het AAA-reglement.

Wijzigingen.  Niettegenstaande enige andersluidende bepaling in deze Voorwaarden, kunt u - mochten wij in de toekomst wijzigingen aanbrengen aan deze Sectie 19 - dergelijke wijzigingen afwijzen door ons daarvan binnen 30 dagen na de wijziging schriftelijk in kennis te stellen via legal@belkatechnologies.com.

Voortlevende bedingingen.  Deze Sectie 19 zal ook van kracht blijven na beëindiging van deze Voorwaarden. 

20. Kennisgeving m.b.t. Californië

Krachtens de California Civil Code Section 1789.3 hebben consumenten uit Californië recht op de volgende specifieke kennisgeving met betrekking tot hun consumentenrechten: "De Complaint Assistance Unit van de Division of Consumer Services van het Department of Consumer Affairs van Californië kan worden aangeschreven op 1625 N. Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, CA 95834, en is telefonisch te bereiken via +1(916) 445-1254 of +1(800) 952-5210. U kunt ook contact met ons opnemen via het volgende adres: Attn/t.a.v.: 'Legal', Samfinaco Limited, 1100 Page Mill Road, Palo Alto, Californië, VS 94304."

21. Algemene voorwaarden

Deze Voorwaarden vormen de volledige en exclusieve overeenkomst tussen ons en u met betrekking tot de Diensten. Deze Voorwaarden vervangen alle voorgaande mondelinge of schriftelijke afspraken of overeenkomsten tussen ons en u met betrekking tot de Diensten. Indien om welke reden dan ook een bevoegde rechtbank oordeelt dat een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar is, dan zal die bepaling alsnog worden afgedwongen voor zover maximaal is toegestaan, waarbij ook de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven.

U mag deze Voorwaarden niet toekennen of overdragen, van rechtswege of anderszins, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Elke poging om deze Voorwaarden over te dragen of toe te kennen zonder dergelijke toestemming, zal nietig zijn. Wij kunnen deze Voorwaarden vrij toekennen of overdragen zonder enige beperking. Onder voorbehoud van het voorgaande geldt dat deze Voorwaarden bindend zijn voor - en ten goede komen aan - de partijen, hun opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden.

Alle kennisgevingen of andere mededelingen die door ons worden gedaan krachtens deze Voorwaarden, met inbegrip van de betreffende wijzigingen aan deze Voorwaarden, geschieden: (i) per e-mail; of (ii) middels plaatsing op de Diensten. Voor kennisgevingen per e-mail wordt de datum van ontvangst geacht de datum te zijn waarop een dergelijke kennisgeving is verzonden.

Het niet-afdwingen door ons van enig recht of bepaling van deze Voorwaarden kan niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van dergelijk(e) recht of bepaling. De afstandsverklaring van een dergelijk(e) recht of bepaling zal alleen van kracht worden indien deze schriftelijk wordt overhandigd en ondertekend is door onze gemachtigde vertegenwoordiger. Behoudens waar uitdrukkelijk vermeld in deze Voorwaarden, zal de uitoefening van rechtsmiddelen door een partij onder deze Voorwaarden geen afbreuk doen aan de andere rechtsmiddelen van de partij onder deze Voorwaarden of anderszins.

22. Contactgegevens

Mocht u vragen hebben over deze Voorwaarden of de Diensten, neem dan contact met ons op via support@belkatechnologies.com of legal@belkatechnologies.com.